Korporátna zodpovednosť

Sociálna a enviromentálna zodpovednosť

'Rešpekt' je jedna z hlavných hodnôt spoločnosti BoConcept. Snažíme sa naším zákazníkom ukázať náš rešpekt tým, že dodávame kvalitné výrobky za prijateľnú cenu. Ale nie za každú cenu. Nábytok od BoConcept musí byť našími dodávateľmi vyrábaný v prostredí s dôstojnými pracovnými podmienkami a s minimom dopadu na životné prostredie.

Pracujeme len s niekoľkými kľúčovými dodávateľmi, ktorí musia zaistiť, aby bol pri výrobe produktov BoConcept dodržovaný náš Etický kodex. Veríme, že iba týmto spôsobom prispejeme k lepšiemu sociálnemu a životnému prostrediu.

Naším cieľom je vyrábať produkty s čo najmenším dopadom na okolné životné prostredie. Stále pracujeme na optimalizácii logistickým procesov, ktoré dodávajú nábytok k zákazníkovi, na znižovaní emisií pri výrobe, aby naše obchodné aktivity zanechávali čo najmenšiu stopu na životnom prostredí.

Etický kódex

Všetci naši dodávatelia musia dodržovať etický kodex, ktorý ich zamestnancom zaisťuje dôstojné zachádzanie a rešpektovanie ich práv.

Cieľom kodexu je, aby sa zo zamestnancami naších dodávateľov zachádzalo v súlade s medzinárodne uznanými štandartami v oblasti ľudských práv, práce a pracovného prostredia. BoConcept zásady kodexu dodržuje a očakáva to isté od svojich dodávateľov. Obsah kodexu je uložený v ILO (International Labour Organisation) a v uznesení OSN.

Cieľom je pomôcť naším dodávateľom zlepšovať ich pracovné a sociálne prostredie. Spoločnosť BoConcept je ochotná pomôcť riešiť problémy dodávateľov a pomôcť im kodex aj dodržovať. V prípade, že nie je možná dohoda s dodávateľom, sme nútení obchodný vzťah ukončiť. Tak isto nebude uzatvárať nový obchodný vzťah s dodávateľom, ktorý porušuje základné ľudské práva.

Etický kodex zahrňuje:

 • Právne požiadavky
 • Podmienky zamestnania

  - Detská práca

  - Nútená práca

  - Pracovná disciplína

  - Sloboda vyjednávania a združovania sa

  - Diskriminácia

  - Pracovná doba a kompenzácie

  - Rešpekt ku kultúrnym hodnotám

 • Zdravé a bezpečné pracovné prostredie
 • Ochrana životného prostredia
 • Zodpovednosť manažmentu
 • Monitorovanie a presadzovanie záujmov
 • Nesúhlas

Etický kódex (English)

Globálna dohoda

Vďaka zameraniu na sociálnu angažovanosť a zmysel pre zodpovednosť sa spoločnosť BoConcept pripojila k projektu OSN Global Compact, ktorého cieľom je rozvíjať a prevádzkovať adekvátne praktiky v globálnej podnikateľskej sfére a zdielať skúsenosti v oblasti ľudských práv.

BoConcept týmto partnerstvom potvrdzuje desať zásad Global Compactu zameraných na rešpekt k ľudským právam, práci a boj s korupciou.  

Desať princípov:

   Ľudské práva

  1. Firmy majú rešpektovať a zachovávať medzinárdne stanovené ľudké práva

  2. Zajistiť, že sa nezúčastňujú na zneužívaní ľudských práv

  3. Pracovné podmienky

  4. Firmy by mali rešpektovať právo na kolektívne vyjednávanie a právo na združovanie

  5. Eliminácia všetkých druhov nútených a nedobrovoľných prác

  6. Efektné potláčanie detskej práce

  7. Eliminácia všetkých druhov diskriminácie v pracovnom procese

  8. Životné prostredie

  9. Firmy by mali podporovať preventívny prístup k problematike ochrany životného prostredia

  10. Chopiť sa iniciatívy k väčšej ohľaduplnosti k životnému prostrediu

  11. Podporovať rozvoj a rozširovanie technológií ohľaduplných k životnému prostrediu

  12. Boj s korupciou

  13. Všetky firmy by mali bojovať proti akejkoľvek forme korupcie, vrátane vydieraniu a úplatkárstvu

Prečítajte si viac o Global Compact

Navštívte stránku United Nations Global Compact:

unglobalcompact.org

Pozrite sa ako BoConcept dodržuje dohody z Global Compact:

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B