kantoor magazijn fabriek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BoConcept MVO-verslag 2023

Mei 2023 (Engels)

Sociale en milieubewuste verantwoordelijkheid

Één van de kernwaardes van BoConcept is respect. We willen onze klanten respect tonen door goede ontwerpen en kwaliteit te bieden tegen een passende prijs. Maar niet tegen iedere prijs.

Alle BoConcept leveranciers zijn verplicht een gedragscode te volgen die garandeert dat al onze producten worden gefabriceerd op een manier die de rechten van de medewerkers respecteert. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken en we volgen onze Deense achtergrond in onze verwachtingen jegens onze leveranciers op het gebied van kwaliteit, milieu en werkprocessen.

Meer dan 60 jaar ervaring en knowhow in onze productieafdeling in Denemarken en een nauwe samenwerking met onze leveranciers over de hele wereld, leveren grote voordelen op. We hebben zorgvuldige geselecteerde leveranciers die dezelfde hoge kwaliteitsnormen hanteren als wij zelf. Samen werken we aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en processen en aan het invoeren van initiatieven voor een verantwoordelijke behandeling van mensen en het milieu.

In algemene termen streven wij ernaar producten te ontwikkelen die het milieu minimaal belasten. We streven voortdurend naar milieuverbeteringen in de productie van onze producten en de logistieke processen die gevolgd worden bij de levering van BoConcept producten aan klanten, om ervoor te zorgen dat de effecten van ons bedrijf zo weinig mogelijk impact hebben op het wereldwijde milieu.

Gedragscode

Alle BoConcept leveranciers zijn verplicht een gedragscode te volgen die garandeert dat alle producten van BoConcept worden gefabriceerd op een manier die de rechten van de medewerkers respecteert.

Het doel van de Gedragscode is ervoor te zorgen dat leveranciers van BoConcept werken in overeenstemming met internationaal erkende normen op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu. BoConcept houdt zich aan de principes van deze code en verwacht hetzelfde van zijn leveranciers. De inhoud is gebaseerd op relevante ILO- (Internationale Arbeidsorganisatie) en VN-verdragen.

Het doel van de gedragscode is niet om onze activiteiten met niet-conforme leveranciers te beëindigen, maar om onze leveranciers te helpen hun sociale en milieunormen te verbeteren. BoConcept is daarom bereid om samen te werken met leveranciers om ervoor te zorgen dat zij deze code naleven. We zullen echter geen zaken doen met een leverancier als naleving van de vereisten van de code onmogelijk wordt geacht. We zullen ook geen zaken doen met een leverancier die betrokken is bij schendingen van fundamentele mensenrechten.

De BoConcept-gedragscode omvat:

 • Wettelijke vereisten

 • Arbeidsvoorwaarden

  - Kinderarbeid

  - Dwangarbeid

  - Tuchtpraktijken

  - Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

  - Discriminatie

  - Werktijden en salaris

  - Respect voor culturele waarden

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

 • Milieubescherming

 • Managementverantwoordelijkheden

 • Bewaking en handhaving

 • Niet-naleving

Gedragscode (Engels)

Global Compact

De maatschappelijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van BoConcept heeft ertoe geleid dat BoConcept zich heeft aangesloten bij het Global Compact in een poging om een duurzamere en inclusievere wereldeconomie op te bouwen.

Met deze samenwerking toont BoConcept zijn steun aan de tien beginselen van het Global Compact met betrekking tot mensenrechten en arbeid, milieu en anticorruptie.

De tien principes zijn:

Mensenrechten

 1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal verklaarde mensenrechten ondersteunen en respecteren.

 2. Zorg ervoor dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

 3. Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.

 4. De afschaffing van alle vormen van dwangarbeid en verplichte arbeid.

 5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid.

 6. De uitbanning van discriminatie op het gebied van tewerkstelling en beroep.

 7. Bedrijven moeten een voorzorgsaanpak van milieu-uitdagingen ondersteunen.

 8. Initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.

 9. Stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

 10. Bedrijven moeten corruptie in al haar vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Lees meer over global compact

Ga naar de website van het Global Compact van de Verenigde Naties:

unglobalcompact.org

Zie ook hoe BoConcept voldoet aan de eisen van het Global Compact:

Mei 2023 (Engels)

Mei 2022 (Engels)

Mei 2021 (Engels)

Mei 2020 (Engels)

Mei 2019 (Engels)

Mei 2018 (Engels)

Mei 2017 (Engels)

Mei 2016 (Engels)

Mei 2015 (Engels)

Mei 2014 (Engels)

Mei 2013 (Engels)

Mei 2012 (Engels)

Mei 2011 (Engels)