Adatvédelmi szabályzat

Euroliving Kft. hatályos: 2023. szeptember 29. napjától

1. Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató a www.boconcept.hu weboldal működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon valamilyen adatmegadást igénylő, illetve az Euroliving Kft. cég, a BoConcept márka magyarországi forgalmazója, üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) kommunikációs, szolgáltatói és online tevékenységi körében a felhasználók önkéntes hozzájárulásával megadott adatok kezelésére vonatkozik.

Kiemelten ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és jogszerű adatkezelésre.

Továbbá fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Euroliving Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-702699

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.2.em.

Adószám: 12772025-2-41

Telefon: 06 1 346 30 43

E-mail: info@euroliving.hu, info@boconcept.hu

Cégnév: Boconcept A/S

Székhely: Fabriksvej 4.DK 6870 Olgod

Adószám: 89866618

Telefon: +45 7013 1366<

E-mail: boconcept@boconcept.com

Az Adatkezelő a rendelkez&eacute;s&eacute;re bocs&aacute;tott szem&eacute;lyes adatokat minden esetben a hat&aacute;lyos magyar &eacute;s eur&oacute;pai jogszab&aacute;lyoknak &eacute;s etikai elv&aacute;r&aacute;soknak eleget t&eacute;ve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai &eacute;s szervez&eacute;si int&eacute;zked&eacute;seket, amelyek a megfelelő 2 biztons&aacute;gos adatkezel&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;gesek. Az Adatkezelő nem v&eacute;gez olyan tev&eacute;kenys&eacute;get, mely indokoltt&aacute; tenn&eacute; adatv&eacute;delmi tisztviselő kijel&ouml;l&eacute;s&eacute;t.

2. Szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa, az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja, jogalapja &eacute;s időtartama

Az Euroliving Kft. adatkezel&eacute;si alapelvei &ouml;sszhangban vannak az adatv&eacute;delemmel kapcsolatos, hat&aacute;lyos jogszab&aacute;lyokkal, &iacute;gy k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen az al&aacute;bbiakkal:

 • Az Eur&oacute;pai Parlament &eacute;s a Tan&aacute;cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. &aacute;prilis 27.) a term&eacute;szetes szem&eacute;lyeknek a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;se tekintet&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nő v&eacute;delm&eacute;ről &eacute;s az ilyen adatok szabad &aacute;raml&aacute;s&aacute;r&oacute;l, valamint a 95/46/EK ir&aacute;nyelv hat&aacute;lyon k&iacute;v&uuml;l helyez&eacute;s&eacute;ről (&aacute;ltal&aacute;nos adatv&eacute;delmi rendelet, GDPR).

  1. &eacute;vi CXII. t&ouml;rv&eacute;ny - az inform&aacute;ci&oacute;s &ouml;nrendelkez&eacute;si jogr&oacute;l &eacute;s az inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;gr&oacute;l (Infotv.).
  1. &eacute;vi V. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a Polg&aacute;ri T&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvről (Ptk.).
  1. &eacute;vi CLV. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a fogyaszt&oacute;v&eacute;delemről (Fgytv.).
  1. &eacute;vi C. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a sz&aacute;mvitelről (Sz&aacute;mv. tv.).
  1. &eacute;vi C. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; az elektronikus h&iacute;rk&ouml;zl&eacute;sről (Eht.)
  1. &eacute;vi CLXIV. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a kereskedelemről (Kertv.).
  1. &eacute;vi XLVIII. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a gazdas&aacute;gi rekl&aacute;mtev&eacute;kenys&eacute;g alapvető felt&eacute;teleiről &eacute;s egyes korl&aacute;tair&oacute;l (Grt.).
  1. &eacute;vi II. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;sekről, a szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si elj&aacute;r&aacute;sr&oacute;l &eacute;s a szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si nyilv&aacute;ntart&aacute;si rendszerről (Sztv.).
  1. &eacute;vi CLIX. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a postai szolg&aacute;ltat&aacute;sokr&oacute;l (Posta tv.).
  1. &eacute;vi CCXXXVII. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a hitelint&eacute;zetekről &eacute;s a p&eacute;nz&uuml;gyi v&aacute;llalkoz&aacute;sok- r&oacute;l (Hpt.). 2017. &eacute;vi LIII. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a p&eacute;nzmos&aacute;s &eacute;s a terrorizmus finansz&iacute;roz&aacute;sa megelőz&eacute;s&eacute;ről &eacute;s megakad&aacute;lyoz&aacute;s&aacute;r&oacute;l (Pmt.).
  1. &eacute;vi XC. t&ouml;rv&eacute;ny &ndash; a b&uuml;ntetőelj&aacute;r&aacute;sr&oacute;l (Be.).
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet &ndash; a fogyaszt&oacute; &eacute;s v&aacute;llalkoz&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti szerződ&eacute;s keret&eacute;ben eladott dolgokra vonatkoz&oacute; szavatoss&aacute;gi &eacute;s j&oacute;t&aacute;ll&aacute;si ig&eacute;nyek int&eacute;z&eacute;s&eacute;nek elj&aacute;r&aacute;si szab&aacute;lyair&oacute;l (Szav. r.).

a.) V&aacute;s&aacute;rl&aacute;s, v&aacute;s&aacute;rl&oacute;i adatok kezel&eacute;se

Az Euroliving Kft. a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;i adatokat &uuml;gyviteli rendszer&eacute;ben t&aacute;rolja elektronikus form&aacute;ban. A pap&iacute;r alapon keletkezett, szem&eacute;lyes adatokat tartalmaz&oacute; dokumentumok (pl. szerződ&eacute;sek, sz&aacute;ml&aacute;k, nyugt&aacute;k) az elektronikus rendszerrel p&aacute;rhuzamosan megőrz&eacute;sre ker&uuml;lnek a jelen t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; vonatkoz&oacute; r&eacute;sz&eacute;ben jelzett időpontokig.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft. &aacute;ltal műk&ouml;dtetett BoConcept lakberendez&eacute;si m&aacute;rkaboltokban t&ouml;rt&eacute;nő v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s, sz&aacute;mla ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa, a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k nyilv&aacute;ntart&aacute;sa, a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s &eacute;s fizet&eacute;s dokument&aacute;l&aacute;sa, sz&aacute;mviteli k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;se, v&aacute;s&aacute;rl&oacute;i kapcsolattart&aacute;s, a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;i szok&aacute;sok statisztikai elemz&eacute;se, a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k c&eacute;lzottabb kiszolg&aacute;l&aacute;sa. Az adatkezel&eacute;s jogalapja: az adatkezel&eacute;s a szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Sz&aacute;mv. tv. 169. &sect; (2) bekezd&eacute;s&eacute;re.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: szerződ&eacute;ssz&aacute;m, vevő neve, c&iacute;me, telefonsz&aacute;ma, email c&iacute;me, a megrendel&eacute;s d&aacute;tuma, sz&aacute;mlasz&aacute;m, a kisz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s időpontja, a megrendelt term&eacute;k cikksz&aacute;ma, megnevez&eacute;se, mennyis&eacute;ge, egys&eacute;g&aacute;ra, az elad&oacute; neve, a kapcsolattart&oacute; dolgoz&oacute; neve, telefonsz&aacute;ma, az elad&oacute; &eacute;s a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; al&aacute;&iacute;r&aacute;sa, &aacute;tutal&aacute;si azonos&iacute;t&oacute;. 3 Az adatkezel&eacute;s időtartama a Sz&aacute;mv. tv. 169. &sect; (2) bekezd&eacute;s&eacute;nek megfelelően 8 &eacute;v. K&aacute;rty&aacute;s fizet&eacute;s eset&eacute;n a bankk&aacute;rtya &eacute;s a k&aacute;rty&aacute;s fizet&eacute;si tranzakci&oacute; adatait az OTP Bank Nyrt. (1051, Budapest, N&aacute;dor u. 16.) kezeli. Az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak lehets&eacute;ges k&ouml;vetkezm&eacute;nyei: a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; nem kaphat n&eacute;vre sz&oacute;l&oacute; sz&aacute;ml&aacute;t.

Lásd a cookie szabályzatot

Google adatvédelmi szabályzat

Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s:

 • &nbsp;bankk&aacute;rty&aacute;s fizet&eacute;s eset&eacute;n a fizető azonos&iacute;t&oacute;ja, a tranzakci&oacute; &ouml;sszege, d&aacute;tuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051, Budapest, N&aacute;dor u. 16.) fel&eacute;.

 • &nbsp;Az adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s jogalapja: az adatkezel&eacute;s a szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

b.) &Ouml;sszeszerel&eacute;s, h&aacute;zhozsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s

Az Euroliving Kft. az &aacute;ltala &uuml;zemeltetett BoConcept m&aacute;rkaboltokban v&aacute;s&aacute;rolt term&eacute;keket a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; k&eacute;r&eacute;s&eacute;re saj&aacute;t szervezet&eacute;n bel&uuml;l &ouml;sszeszereli, &eacute;s h&aacute;zhoz sz&aacute;ll&iacute;tja.

Ezen tev&eacute;kenys&eacute;g sor&aacute;n a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k ugyanazon szem&eacute;lyes adataival dolgozunk, amelyeket a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;si tranzakci&oacute;k sor&aacute;n r&ouml;gz&iacute;tett&uuml;nk. Kezel&eacute;s&uuml;kre az ott ismertetett elj&aacute;r&aacute;s &eacute;s szab&aacute;lyok vonatkoznak. Harmadik f&eacute;l nem kapcsol&oacute;dik be a rendszerbe.

c.) V&aacute;s&aacute;rl&oacute;k k&ouml;nyve

A BoConcept m&aacute;rkaboltokban elhelyezt&uuml;nk egy-egy V&aacute;s&aacute;rl&oacute;k K&ouml;nyv&eacute;t az &uuml;gyfelek v&aacute;s&aacute;rl&aacute;ssal kapcsolatos &eacute;szrev&eacute;teleinek r&ouml;gz&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezel&eacute;s ugyanis az adatkezelőre vonatkoz&oacute; jogi k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges, tekintettel a Kertv. 5.&sect; (4) bekezd&eacute;s&eacute;re.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k k&ouml;nyv&eacute;be tett bejegyz&eacute;sek sor&aacute;n megadott szem&eacute;lyes adat.

Az adatkezel&eacute;s időtartama:

A v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k k&ouml;nyv&eacute;be tett bejegyz&eacute;sek m&aacute;sodp&eacute;ld&aacute;nyai a bejegyz&eacute;st k&ouml;vetően halad&eacute;ktalanul elt&aacute;vol&iacute;t&aacute;sra &eacute;s elz&aacute;rtan &ndash; a folyamatos sorsz&aacute;moz&aacute;s rendj&eacute;nek megfelelően &ndash; megőrz&eacute;sre ker&uuml;lnek 5 &eacute;vig.

d.) Minős&eacute;gi kifog&aacute;sok kezel&eacute;se

Minős&eacute;gi kifog&aacute;sok &eacute;s panasz eset&eacute;n az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiban minős&eacute;gi kifog&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; jegyzők&ouml;nyvet (Jegyzők&ouml;nyv a fogyaszt&oacute; minős&eacute;gi kifog&aacute;s&aacute;r&oacute;l) vesznek fel.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: a BoConcept &aacute;ltal forgalmazott term&eacute;kekkel, az &aacute;ltala ny&uacute;jtott szolg&aacute;ltat&aacute;sokkal kapcsolatosan felmer&uuml;lő minős&eacute;gi kifog&aacute;sok kezel&eacute;se.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezel&eacute;s ugyanis az adatkezelőre vonatkoz&oacute; jogi k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges, tekintettel az Fgytv. 17/A. &sect; (5) bekezd&eacute;s&eacute;re.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: a fogyaszt&oacute; neve, c&iacute;me, telefonsz&aacute;ma, a term&eacute;k azonos&iacute;t&oacute; adatai, megnevez&eacute;se, v&eacute;tel&aacute;ra, a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s időpontja, a hiba bejelent&eacute;s&eacute;nek ideje, a hiba le&iacute;r&aacute;sa, a fogyaszt&oacute; &aacute;ltal &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;teni k&iacute;v&aacute;nt ig&eacute;ny, a kifog&aacute;s rendez&eacute;s&eacute;nek 4 m&oacute;dja, elt&eacute;rő fogyaszt&oacute;i ig&eacute;ny eset&eacute;n annak indoka, a kifog&aacute;s elutas&iacute;t&aacute;s&aacute;nak indoka, a term&eacute;k jav&iacute;t&aacute;s vagy vizsg&aacute;lat &eacute;rdek&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tv&eacute;tele eset&eacute;n a term&eacute;k azonos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges adatok, a jegyzők&ouml;nyv felv&eacute;tel&eacute;nek &eacute;s a reklam&aacute;ci&oacute; lez&aacute;r&aacute;s&aacute;nak d&aacute;tuma, a fogyaszt&oacute; &eacute;s a forgalmaz&oacute; al&aacute;&iacute;r&aacute;sa, a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; nyilatkozata, melyben a v&aacute;s&aacute;rl&oacute; kijelenti, hogy rendezettnek tekinti a reklam&aacute;ci&oacute; lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t &eacute;s kijelenti, hogy tov&aacute;bbi k&ouml;vetel&eacute;se nincs./2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9. mell&eacute;klet&eacute;ben foglaltak szerint.

Az adatkezel&eacute;s időtartama:

 • &nbsp;a panaszr&oacute;l felvett jegyzők&ouml;nyvek &eacute;s az &iacute;r&aacute;sbeli panaszokra adott v&aacute;laszok m&aacute;solati p&eacute;ld&aacute;nyai tekintet&eacute;ben az Fgytv. 17/A. &sect; (7) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n 3 &eacute;v,

 • &nbsp;a reklam&aacute;ci&oacute;t lez&aacute;r&oacute; nyilatkozat, valamint a vissz&aacute;ru eset&eacute;n r&ouml;gz&iacute;tett adatok tekintet&eacute;ben a Sz&aacute;mv. tv. 169. &sect; (2) bekezd&eacute;s&eacute;nek megfelelően 8 &eacute;v.

Az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak lehets&eacute;ges k&ouml;vetkezm&eacute;nyei: az &eacute;rintett nem tudja gyakorolni fogyaszt&oacute;i jogait.

e.) &Aacute;raj&aacute;nlat

Az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiban v&aacute;s&aacute;rolni sz&aacute;nd&eacute;koz&oacute; &uuml;gyfelek sz&aacute;m&aacute;ra a t&eacute;nyleges v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s előtt &iacute;r&aacute;sban, e-mailben k&uuml;ld &aacute;raj&aacute;nlatot az &aacute;ltaluk kiv&aacute;lasztott term&eacute;kekre.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft. / BoConcept m&aacute;rka&uuml;zleteiben a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k r&eacute;sz&eacute;re &iacute;r&aacute;sos &aacute;raj&aacute;nlat k&eacute;sz&iacute;t&eacute;se.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: az adatkezel&eacute;s a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st megelőzően az &eacute;rintett k&eacute;r&eacute;s&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő l&eacute;p&eacute;sek megt&eacute;tel&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges [GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s b) pontja].

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: a vevő neve, telefonsz&aacute;ma, e-mail c&iacute;me, az &aacute;ru megnevez&eacute;se, az &aacute;ru &aacute;ra, az aj&aacute;nlat &eacute;rv&eacute;nyess&eacute;ge, elad&oacute; neve, d&aacute;tum &eacute;s telefonsz&aacute;m.

Az adatkezel&eacute;s időtartama: 1 &eacute;v.

Az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak lehets&eacute;ges k&ouml;vetkezm&eacute;nyei: az &eacute;rintett nem kap &iacute;r&aacute;sbeli aj&aacute;nlatot.

f.) P&eacute;nzmos&aacute;s elleni nyilv&aacute;ntart&aacute;s

Az Euroliving Kft. a Pmt. elő&iacute;r&aacute;sainak megfelelően k&eacute;tmilli&oacute;-&ouml;tsz&aacute;zezer forintot el&eacute;rő vagy meghalad&oacute; &ouml;sszegű &uuml;gyleti megb&iacute;z&aacute;s k&eacute;szp&eacute;nzben t&ouml;rt&eacute;nő teljes&iacute;t&eacute;sekor &uuml;gyf&eacute;l&aacute;tvil&aacute;g&iacute;t&aacute;st alkalmaz. Az &aacute;tvil&aacute;g&iacute;t&aacute;s sor&aacute;n r&ouml;gz&iacute;tett szem&eacute;lyes adatokat p&eacute;nzmos&aacute;si nyilv&aacute;ntart&aacute;s&aacute;ban megőrzi.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: a p&eacute;nzmos&aacute;s &eacute;s a terrorizmus finansz&iacute;roz&aacute;sa tilalm&aacute;nak hat&eacute;kony &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben a b&uuml;ntetendő cselekm&eacute;nyek elk&ouml;vet&eacute;s&eacute;ből sz&aacute;rmaz&oacute; p&eacute;nznek vagy p&eacute;nzben kifejezhető &eacute;rt&eacute;kkel b&iacute;r&oacute; dolognak a p&eacute;nzmos&aacute;s szempontj&aacute;b&oacute;l vesz&eacute;lyeztetett tev&eacute;kenys&eacute;geken kereszt&uuml;l t&ouml;rt&eacute;nő tiszt&aacute;ra mos&aacute;s&aacute;nak, valamint a terrorizmusnak p&eacute;nzzel vagy p&eacute;nzben kifejezhető &eacute;rt&eacute;kkel b&iacute;r&oacute; dologgal val&oacute; t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;nak megelőz&eacute;se, megakad&aacute;lyoz&aacute;sa.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezel&eacute;s ugyanis az adatkezelőre vonatkoz&oacute; jogi k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges, tekintettel a Pmt. 7.&sect;- &aacute;ra. 5

A kezelt adatok k&ouml;re: n&eacute;v, sz&uuml;let&eacute;si hely &eacute;s idő, anyja neve, lakc&iacute;m, lakc&iacute;m hi&aacute;ny&aacute;ban tart&oacute;zkod&aacute;si hely, &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g, az azonos&iacute;t&oacute; okm&aacute;ny t&iacute;pusa &eacute;s sz&aacute;ma, az azonos&iacute;t&oacute; okm&aacute;nyr&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett m&aacute;solat, az &uuml;gylettel kapcsolatos adatok, d&aacute;tum, időpont.

Az adatok t&ouml;rl&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: a Pmt. 56. &sect; (2) bekezd&eacute;se alapj&aacute;n az &uuml;zleti kapcsolat megszűn&eacute;s&eacute;től, illetve az &uuml;gyleti megb&iacute;z&aacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott nyolc &eacute;v.

Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s: szem&eacute;lyes &eacute;s &uuml;gyletre vonatkoz&oacute; adatok a p&eacute;nz&uuml;gyi inform&aacute;ci&oacute;s egys&eacute;gk&eacute;nt műk&ouml;dő hat&oacute;s&aacute;g, a Nemzeti Ad&oacute;- &eacute;s V&aacute;mhivatal K&ouml;zponti Ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s P&eacute;nzmos&aacute;s &eacute;s Terrorizmusfinansz&iacute;roz&aacute;s Elleni Iroda fel&eacute;. Az adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Pmt. 42. &sect;-&aacute;ra. Az adatkezel&eacute;s időtartama: 30 nap nap.

g.) T&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;i k&aacute;rtya

Az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiban az &uuml;gyfelek pap&iacute;r alap&uacute; űrlap seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel k&eacute;rhetik szem&eacute;lyre sz&oacute;l&oacute; t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;i k&aacute;rtya kibocs&aacute;t&aacute;s&aacute;t. Ezzel a k&aacute;rty&aacute;val t&ouml;rt&eacute;nő v&aacute;s&aacute;rl&aacute;sok eset&eacute;n az &uuml;gyfelek bizonyos kedvezm&eacute;nyekre jogosultak, amelyek m&eacute;rt&eacute;ke v&aacute;ltoz&oacute; lehet a c&eacute;g mindenkori &uuml;zletpolitikai ir&aacute;nyelvei szerint.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rka&uuml;zleteinek t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;i programj&aacute;ban val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel, a t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;k nyilv&aacute;ntart&aacute;sa, kapcsolattart&aacute;s, t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute; hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa eset&eacute;n a v&aacute;s&aacute;rl&oacute;i szok&aacute;sok elemz&eacute;se, a c&eacute;lozottabb kiszolg&aacute;l&aacute;s, kedvezm&eacute;nyek biztos&iacute;t&aacute;sa, a direkt marketing megkeres&eacute;sekhez adott hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s eset&eacute;n akci&oacute;s aj&aacute;nlatokr&oacute;l t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s k&uuml;ld&eacute;se, t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s az aktu&aacute;lis inform&aacute;ci&oacute;kr&oacute;l, aj&aacute;nlatokr&oacute;l &eacute;s direkt marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: az adatkezel&eacute;s a szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s tekintet&eacute;ben az &eacute;rintett &ouml;nk&eacute;ntes hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: a t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute;i k&aacute;rtya sz&aacute;ma, n&eacute;v, c&iacute;m, telefonsz&aacute;m, mobiltelefonsz&aacute;m, e-mail c&iacute;m.

Az adatkezel&eacute;s időtartama:

 • &nbsp;az utols&oacute; adatfriss&iacute;t&eacute;stől vagy v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 5 &eacute;v,

 • &nbsp;a kik&uuml;ld&ouml;tt megerős&iacute;tő e-mailben l&eacute;vő linkre kattint&aacute;s elmulaszt&aacute;sa eset&eacute;n a megadott adatok 2 nap eltelt&eacute;vel t&ouml;rl&eacute;sre ker&uuml;lnek

 • &nbsp;amennyiben direkt marketing hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;st adott a felhaszn&aacute;l&oacute;, &uacute;gy az adatok a jelen t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; 2.19. pontja szerinti hat&aacute;ridőig ker&uuml;lnek megőrz&eacute;sre,

 • &nbsp;a BoConcept t&ouml;rzsv&aacute;s&aacute;rl&oacute; k&aacute;rtya elveszt&eacute;se eset&eacute;n t&ouml;rt&eacute;nő bejelent&eacute;s sor&aacute;n megadott megsz&oacute;l&iacute;t&aacute;s, titulus, n&eacute;v, c&iacute;m, e-mail c&iacute;m, telefonsz&aacute;m, m&aacute;sodik telefonsz&aacute;m, faxsz&aacute;m adatok tekintet&eacute;ben 1 &eacute;v.

Az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak lehets&eacute;ges k&ouml;vetkezm&eacute;nyei: az &eacute;rintett nem vehet r&eacute;szt a kedvezm&eacute;nyekben. 6

h.) BoConcept h&iacute;rlevelek

Az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rka&uuml;zleteibe l&aacute;togat&oacute;, ott v&aacute;s&aacute;rl&oacute; vagy honlapj&aacute;t megl&aacute;togat&oacute; &uuml;gyfelei k&ouml;z&uuml;l elektronikus h&iacute;rlev&eacute;lben direkt marketing (k&ouml;zvetlen &uuml;zletszerz&eacute;si) &uuml;zeneteket k&uuml;ld azoknak, akik ehhez kifejezetten hozz&aacute;j&aacute;rultak.

Hozz&aacute;j&aacute;rul&oacute; nyilatkozatot www.boconcept.com/hu-hu honlapon tal&aacute;lhat&oacute; űrlap kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel &eacute;s elk&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel lehet adni. Ugyanez a folyamat mindk&eacute;t m&aacute;rka&uuml;zlet&uuml;nkben is lebonyol&iacute;that&oacute; munkat&aacute;rsunk seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: gazdas&aacute;gi rekl&aacute;mot is tartalmaz&oacute; e-mail h&iacute;rlevelek k&uuml;ld&eacute;se, a h&iacute;rlevelek szem&eacute;lyre szab&aacute;sa, t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s az aktu&aacute;lis inform&aacute;ci&oacute;kr&oacute;l, akci&oacute;kr&oacute;l, direkt marketing tartalm&uacute; megkeres&eacute;sek, kapcsolattart&aacute;s, az adatkezelő saj&aacute;t &eacute;s partnerei &uuml;zleti aj&aacute;nlatainak tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a marketing c&eacute;l&uacute; megkeres&eacute;s tekintet&eacute;ben az &eacute;rintett &ouml;nk&eacute;ntes hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa:

A h&iacute;rlev&eacute;lre val&oacute; feliratkoz&aacute;skor megadott adatok: e-mail c&iacute;m, vezet&eacute;k-&eacute;s keresztn&eacute;v; az adat felv&eacute;tel&eacute;nekk&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyei (a hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s igazol&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a rendszer &aacute;ltal r&ouml;gz&iacute;tett adatok: IP c&iacute;m, a h&iacute;rlev&eacute;l feliratkoz&aacute;s d&aacute;tuma &eacute;s időpontja, az e-mail c&iacute;m megerős&iacute;t&eacute;se, kattint&aacute;s a visszaigazol&oacute; linkre a megerős&iacute;tő e-mailben, hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;si nyilatkozat tartalma); adatok amelyeket relevancia (szem&eacute;lyre szabotts&aacute;g) &eacute;s az &Ouml;n h&iacute;rlev&eacute;l- felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;nak m&eacute;r&eacute;s&eacute;re haszn&aacute;lunk (felhaszn&aacute;l&oacute;i azonos&iacute;t&oacute;, e-mail c&iacute;m, IP c&iacute;m, h&iacute;rlev&eacute;l megnyit&aacute;sa, felhaszn&aacute;l&oacute;i viselked&eacute;s h&iacute;rlev&eacute;lben (pl. kattint&aacute;s cikkre, linkekre vagy term&eacute;kre), a h&iacute;rlev&eacute;lben tal&aacute;lhat&oacute; linkre kattint&aacute;st k&ouml;vető viselked&eacute;s weboldalunkon (pl. meg tekintett &eacute;s megv&aacute;s&aacute;rolt term&eacute;kek &eacute;s szolg&aacute;ltat&aacute;sok).

Az adatkezel&eacute;s időtartama:

 • &nbsp;a felhaszn&aacute;l&oacute; hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;nak visszavon&aacute;s&aacute;ig, de legfeljebb

 • &nbsp;a felhaszn&aacute;l&oacute; utols&oacute; h&iacute;rlev&eacute;l megnyit&aacute;st&oacute;l, adatfriss&iacute;t&eacute;stől sz&aacute;m&iacute;tott 24 h&oacute;nap.

Az adatszolg&aacute;ltat&aacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak lehets&eacute;ges k&ouml;vetkezm&eacute;nyei: az &eacute;rintett nem &eacute;rtes&uuml;l az adatkezelő &eacute;s partnerei aj&aacute;nlatair&oacute;l.

A direkt marketing &uuml;zenetek tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz adott hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s visszavon&aacute;s&aacute;t &eacute;s a szem&eacute;lyes adatok t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t vagy m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;t az al&aacute;bbi el&eacute;rhetős&eacute;geken lehet k&eacute;rni:

 • &nbsp;a h&iacute;rlevelek l&aacute;bl&eacute;c&eacute;ben a &bdquo;Itt m&oacute;dos&iacute;thatod preferenci&aacute;idat &eacute;s iratkozhatsz le&rdquo; hivatkoz&aacute;sra kattintva,

 • &nbsp;e-mail &uacute;tj&aacute;n az az info@boconcept.hu c&iacute;men, tov&aacute;bb&aacute;

 • &nbsp;postai &uacute;ton az Euroliving Kft. 1023 Budapest, &Aacute;rp&aacute;d fejedelem &uacute;tja 26-28. postai c&iacute;men.

i.) Lakberendez&eacute;si tan&aacute;csad&aacute;s, időpontfoglal&aacute;s

Az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiban vagy a www.boconcept.com honlapon lehetős&eacute;g van előzetes online vagy szem&eacute;lyes időpontfoglal&aacute;sra az &uuml;zletekben t&ouml;rt&eacute;nő vagy az &uuml;gyf&eacute;l lak&aacute;s&aacute;n lefolytatand&oacute; lakberendez&eacute;si konzult&aacute;ci&oacute;ra.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: időpontfoglal&aacute;s biztos&iacute;t&aacute;sa lakberendezői, szem&eacute;lyes konzult&aacute;ci&oacute;ra.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: az &eacute;rintett hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]. A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: regisztr&aacute;ci&oacute; d&aacute;tuma &eacute;s időpontja, a kiv&aacute;lasztott &uuml;zlet 7 vagy priv&aacute;t c&iacute;m, d&aacute;tum &eacute;s időpont, n&eacute;v, e-mail c&iacute;m, mobiltelefonsz&aacute;m.

Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s: szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si vagy b&uuml;ntetőelj&aacute;r&aacute;s eset&eacute;n az azokat lefolytat&oacute; hat&oacute;s&aacute;gok.

j.) Elektronikus megfigyelőrendszer

Az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiban elektronikus megfigyelő- &eacute;s r&ouml;gz&iacute;tőrendszer műk&ouml;dik, melynek r&eacute;szek&eacute;nt kamer&aacute;k ker&uuml;ltek elhelyez&eacute;sre az &uuml;zletek ter&uuml;let&eacute;n. A kamer&aacute;k pontos elhelyezked&eacute;s&eacute;re &eacute;s a megfigyelt ter&uuml;letekre vonatkoz&oacute; tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az &uuml;zletekben dolgoz&oacute; munkat&aacute;rsainkt&oacute;l kaphat&oacute;k.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: a vagyon v&eacute;delme &eacute;rdek&eacute;ben a jogs&eacute;rt&eacute;sek megelőz&eacute;se, &eacute;szlel&eacute;se, az elk&ouml;vető tetten&eacute;r&eacute;se, valamint a jogs&eacute;rt&eacute;sek bizony&iacute;t&aacute;sa.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s&eacute;nek f) pontja, ugyanis az Euroliving Kft.-nek jogos &eacute;rdeke fűződik a vagyonv&eacute;delemhez.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: az Euroliving Kft. BoConcept m&aacute;rkaboltjaiba bel&eacute;pő szem&eacute;lyeknek a k&eacute;pfelv&eacute;teleken l&aacute;tsz&oacute;d&oacute; arck&eacute;pm&aacute;sa &eacute;s egy&eacute;b, a megfigyelőrendszer &aacute;ltal r&ouml;gz&iacute;tett szem&eacute;lyes adatai.

Az adatkezel&eacute;s időtartama: felhaszn&aacute;l&aacute;s hi&aacute;ny&aacute;ban 15 nap.

Az adatok t&aacute;rol&aacute;s&aacute;val kapcsolatos inform&aacute;ci&oacute;k: a felv&eacute;teleket az &aacute;ruh&aacute;zakban tal&aacute;lhat&oacute; szervereken, fokozott adatbiztons&aacute;gi int&eacute;zked&eacute;sek mellett t&aacute;roljuk, &iacute;gy biztos&iacute;tott, hogy illet&eacute;ktelen szem&eacute;lyek ne tekinthess&eacute;k meg &eacute;s m&aacute;solhass&aacute;k ki a felv&eacute;teleket.

Az &eacute;lők&eacute;pek &eacute;s felv&eacute;telek megtekint&eacute;s&eacute;re jogosult: az Euroliving Kft. &uuml;gyvezetője.

A felv&eacute;telek adathordoz&oacute;ra r&ouml;gz&iacute;t&eacute;s&eacute;re jogosult:

Az Euroliving Kft. &aacute;ltal &uuml;zemeltetett kamer&aacute;s megfigyelő- &eacute;s r&ouml;gz&iacute;tőrendszer t&aacute;rolt felv&eacute;teleibe kiz&aacute;r&oacute;lag az emberi &eacute;let, testi &eacute;ps&eacute;g &eacute;s vagyon s&eacute;relm&eacute;re elk&ouml;vetett jogs&eacute;rt&eacute;sek bizony&iacute;t&aacute;sa &eacute;s az elk&ouml;vető azonos&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben tekinthetnek be az arra jogosults&aacute;ggal rendelkező szem&eacute;lyek.

Adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s: szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si vagy b&uuml;ntetőelj&aacute;r&aacute;s eset&eacute;n az azokat lefolytat&oacute; hat&oacute;s&aacute;gok, b&iacute;r&oacute;s&aacute;gok fel&eacute; a kamerarendszer &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett, relev&aacute;ns inform&aacute;ci&oacute;t tartalmaz&oacute; felv&eacute;telek.

Az adattov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel az al&aacute;bbi nemzeti jogszab&aacute;lyokra: Be. 261. &sect; (1) bekezd&eacute;se, 308. &sect; (2) bekezd&eacute;s&eacute;nek a) pontja &eacute;s a 376. &sect; (2) &eacute;s (3) bekezd&eacute;sei, valamint az Sztv.75. &sect; (1) bekezd&eacute;s&eacute;nek a) pontja &eacute;s 78. &sect; (3) bekezd&eacute;se.

Adatfeldolgoz&oacute;:

| N&eacute;v | Sz&eacute;khely | Adatfeldolgoz&oacute;i feladat | |----------|----------|----------| | Euroliving Kft.. | 1023 Budapest, &Aacute;rp&aacute;d fejedelem &uacute;tja 26-28. 2.em. | vagyonv&eacute;delem, esetleges jogs&eacute;rt&eacute;s vizsg&aacute;lata |

Az &eacute;rintett tiltakoz&aacute;shoz val&oacute; joga: az &eacute;rintett jogosult arra, hogy a saj&aacute;t helyzet&eacute;vel kapcsolatos okb&oacute;l b&aacute;rmikor tiltakozzon szem&eacute;lyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s f) pontj&aacute;n alapul&oacute; adatkezel&eacute;s ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a szem&eacute;lyes adatokat nem kezelheti tov&aacute;bb, kiv&eacute;ve, ha az adatkezelő bizony&iacute;tja, hogy az adatkezel&eacute;st olyan k&eacute;nyszer&iacute;tő erejű jogos okok indokolj&aacute;k, amelyek elsőbbs&eacute;get 8 30 &eacute;lveznek az &eacute;rintett &eacute;rdekeivel, jogaival, szabads&aacute;gaival szemben, vagy amelyek jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez kapcsol&oacute;dnak.

j.) Az Euroliving Kft. / BoConcept levelez&eacute;se

Az Euroliving Kft. a k&ouml;zpontj&aacute;ba &eacute;s BoConcept m&aacute;rkaboltjaiba be&eacute;rkező &eacute;s &aacute;ltaluk k&uuml;ld&ouml;tt minden e-mailt megőriz.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft. &eacute;s a BoConcept m&aacute;rkaboltok r&eacute;sz&eacute;re, illetve &aacute;ltaluk k&uuml;ld&ouml;tt elektronikus k&uuml;ldem&eacute;nyek megőrz&eacute;se, a k&uuml;ldem&eacute;nyek tartalm&aacute;b&oacute;l eredő joghat&aacute;sok kiv&aacute;lt&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben, a k&ouml;zl&eacute;sek, jogi t&eacute;nyek bizony&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s&eacute;nek f) pontja, ugyanis az Euroliving Kft.-nek jogos &eacute;rdeke fűződik a k&uuml;ldem&eacute;nyekben l&eacute;vő k&ouml;zl&eacute;sek, jogi t&eacute;nyek bizony&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: k&uuml;ldő &eacute;s c&iacute;mzett neve &eacute;s e-mail c&iacute;me, d&aacute;tum, időpont, t&aacute;rgy, az &uuml;zenet fejl&eacute;ce &eacute;s az &uuml;zenetben tal&aacute;lhat&oacute; m&aacute;s adatok.

Az adatkezel&eacute;s időtartama: 5 &eacute;v

Az &eacute;rintett tiltakoz&aacute;shoz val&oacute; joga: az &eacute;rintett jogosult arra, hogy a saj&aacute;t helyzet&eacute;vel kapcsolatos okb&oacute;l b&aacute;rmikor tiltakozzon szem&eacute;lyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s f) pontj&aacute;n alapul&oacute; adatkezel&eacute;s ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a szem&eacute;lyes adatokat nem kezelheti tov&aacute;bb, kiv&eacute;ve, ha az adatkezelő bizony&iacute;tja, hogy az adatkezel&eacute;st olyan k&eacute;nyszer&iacute;tő erejű jogos okok indokolj&aacute;k, amelyek elsőbbs&eacute;get &eacute;lveznek az &eacute;rintett &eacute;rdekeivel, jogaival, szabads&aacute;gaival szemben, vagy amelyek jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez kapcsol&oacute;dnak.

k.) Partner-&eacute;s kapcsolattart&oacute;i levelez&eacute;s

Az Euroliving Kft. partnerei, besz&aacute;ll&iacute;t&oacute;i kapcsolattart&oacute;inak adatait &uuml;zleti &eacute;rtes&iacute;t&eacute;s, kapcsolattart&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l kezeli.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft. partnereivel, besz&aacute;ll&iacute;t&oacute;ival val&oacute; kapcsolattart&aacute;s, &uuml;zleti c&eacute;l&uacute; &eacute;rtes&iacute;t&eacute;sek k&uuml;ld&eacute;se, az &uuml;zleti egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s előseg&iacute;t&eacute;se szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l, a szerződő partnerek &eacute;rdek&eacute;ben.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s&eacute;nek f) pontja, mivel az Euroliving Kft. jogos &eacute;rdeke a partnereivel t&ouml;rt&eacute;nő &uuml;zleti kapcsolattart&aacute;s.

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: n&eacute;v, e-mail c&iacute;m, telefonsz&aacute;m, beoszt&aacute;s, munkahely, a partnerc&eacute;ggel k&ouml;t&ouml;tt szerződ&eacute;s teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;vel &ouml;sszef&uuml;ggő egy&eacute;b inform&aacute;ci&oacute;k.

Az adatok kezel&eacute;s&eacute;nek időtartama: a kapcsolattart&oacute; adott munkak&ouml;rben t&ouml;rt&eacute;nő foglalkoztat&aacute;s&aacute;ig vagy az &uuml;zleti kapcsolat lez&aacute;r&aacute;s&aacute;ig.

Az &eacute;rintett tiltakoz&aacute;shoz val&oacute; joga: az &eacute;rintett jogosult arra, hogy a saj&aacute;t helyzet&eacute;vel kapcsolatos okb&oacute;l b&aacute;rmikor tiltakozzon szem&eacute;lyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezd&eacute;s f) pontj&aacute;n alapul&oacute; adatkezel&eacute;s ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a szem&eacute;lyes adatokat nem kezelheti tov&aacute;bb, kiv&eacute;ve, ha az adatkezelő bizony&iacute;tja, hogy az adatkezel&eacute;st olyan k&eacute;nyszer&iacute;tő erejű jogos okok indokolj&aacute;k, amelyek elsőbbs&eacute;get &eacute;lveznek az &eacute;rintett &eacute;rdekeivel, jogaival, szabads&aacute;gaival szemben, vagy amelyek jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez kapcsol&oacute;dnak.

l.) &Aacute;ll&aacute;sp&aacute;ly&aacute;zatok, &ouml;n&eacute;letrajzok kezel&eacute;se

Az Euroliving Kft. a saj&aacute;t k&ouml;zpontj&aacute;ba vagy BoConcept m&aacute;rkaboltjaiba az &aacute;ll&aacute;sp&aacute;ly&aacute;z&oacute;k 9 &aacute;ltal pap&iacute;r alapon vagy elektronikusan bek&uuml;ld&ouml;tt p&aacute;ly&aacute;zatokat, &ouml;n&eacute;letrajzokat t&aacute;rolja. A bek&uuml;ld&ouml;tt p&aacute;ly&aacute;zatokhoz, &ouml;n&eacute;letrajzokhoz az Euroliving Kft. &uuml;gyvezetője f&eacute;rhet hozz&aacute;.

Az adatkezel&eacute;s c&eacute;lja: az Euroliving Kft.-n&eacute;l bet&ouml;ltendő &aacute;ll&aacute;sra t&ouml;rt&eacute;nő jelentkez&eacute;s, a kiv&aacute;laszt&aacute;si elj&aacute;r&aacute;sban val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel.

Az adatkezel&eacute;s jogalapja: az &eacute;rintett &ouml;nk&eacute;ntes hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt szem&eacute;lyes adatok t&iacute;pusa: keresztn&eacute;v; vezet&eacute;kn&eacute;v; iskolai v&eacute;gzetts&eacute;g; sz&uuml;let&eacute;si hely &eacute;s idő; utca/h&aacute;zsz&aacute;m; ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;sz&aacute;m; helys&eacute;g; orsz&aacute;g; &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;g; telefonsz&aacute;m; e-mail c&iacute;m.

Az adatok kezel&eacute;s&eacute;nek időtartama: a p&aacute;ly&aacute;zat beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 1 &eacute;v. Adatfeldolgoz&oacute;:

| N&eacute;v | Sz&eacute;khely | Adatfeldolgoz&oacute;i feladat | |----------|----------|----------| | Euroliving Kft. | 1023 Budapest, &Aacute;rp&aacute;d fejedelem &uacute;tja 26-28. 2.em. | Az alkalmas szem&eacute;ly kiv&aacute;laszt&aacute;sa |

m.) Tov&aacute;bbi adatkezel&eacute;sek

E t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ban fel nem sorolt adatkezel&eacute;sekről az adatfelv&eacute;telekor adunk t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st. T&aacute;j&eacute;koztatjuk &uuml;gyfeleinket, hogy a b&iacute;r&oacute;s&aacute;g, az &uuml;gy&eacute;szs&eacute;g, a nyomoz&oacute; hat&oacute;s&aacute;g, a szab&aacute;lys&eacute;rt&eacute;si hat&oacute;s&aacute;g, a k&ouml;zigazgat&aacute;si hat&oacute;s&aacute;g, a Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;g Hat&oacute;s&aacute;g, illetőleg jogszab&aacute;ly felhatalmaz&aacute;sa alapj&aacute;n m&aacute;s szervek t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s ad&aacute;sa, adatok k&ouml;zl&eacute;se, &aacute;tad&aacute;sa, illetőleg iratok rendelkez&eacute;sre bocs&aacute;t&aacute;sa v&eacute;gett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Euroliving Kft. a hat&oacute;s&aacute;gokok r&eacute;sz&eacute;re &ndash; amennyiben a hat&oacute;s&aacute;g a pontos c&eacute;lt &eacute;s az adatok k&ouml;r&eacute;t megjel&ouml;lte &ndash; szem&eacute;lyes adatot csak annyit &eacute;s olyan m&eacute;rt&eacute;kben ad ki, ami a megkeres&eacute;s c&eacute;lj&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz elengedhetetlen&uuml;l sz&uuml;ks&eacute;ges.

3. A szem&eacute;lyes adatok t&aacute;rol&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dja, az adatkezel&eacute;s biztons&aacute;ga

Az Euroliving Kft. megfelelő technikai &eacute;s szervez&eacute;si int&eacute;zked&eacute;seket hajt v&eacute;gre annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a kock&aacute;zat m&eacute;rt&eacute;k&eacute;nek megfelelő szintű adatbiztons&aacute;got garant&aacute;lj&aacute;k.

Az Euroliving Kft. a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;s&eacute;hez a szolg&aacute;ltat&aacute;s ny&uacute;jt&aacute;sa sor&aacute;n alkalmazott informatikai eszk&ouml;z&ouml;ket &uacute;gy v&aacute;lasztja meg &eacute;s &uuml;zemelteti, hogy a kezelt adat:<

a.) az arra feljogos&iacute;tottak sz&aacute;m&aacute;ra hozz&aacute;f&eacute;rhető (rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&aacute;s);

b.) hiteless&eacute;ge &eacute;s hiteles&iacute;t&eacute;se biztos&iacute;tott (adatkezel&eacute;s hiteless&eacute;ge);

c.) v&aacute;ltozatlans&aacute;ga igazolhat&oacute; (adatintegrit&aacute;s);

d.) a jogosulatlan hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s ellen v&eacute;dett (adat bizalmass&aacute;ga) legyen.

Az Euroliving Kft. az adatokat megfelelő int&eacute;zked&eacute;sekkel v&eacute;di k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a jogosulatlan hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;s, megv&aacute;ltoztat&aacute;s, tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;s, nyilv&aacute;noss&aacute;gra hozatal, t&ouml;rl&eacute;s vagy megsemmis&iacute;t&eacute;s, valamint a v&eacute;letlen megsemmis&uuml;l&eacute;s, s&eacute;r&uuml;l&eacute;s, tov&aacute;bb&aacute; az alkalmazott technika megv&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;b&oacute;l fakad&oacute; hozz&aacute;f&eacute;rhetetlenn&eacute; v&aacute;l&aacute;s ellen.

Az Euroliving Kft. a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző nyilv&aacute;ntart&aacute;saiban elektronikusan kezelt adat&aacute;llom&aacute;nyok v&eacute;delme &eacute;rdek&eacute;ben megfelelő technikai megold&aacute;ssal biztos&iacute;tja, hogy a t&aacute;rolt adatok &ndash; kiv&eacute;ve, ha azt t&ouml;rv&eacute;ny lehetőv&eacute; teszi &ndash; k&ouml;zvetlen&uuml;l ne legyenek &ouml;sszekapcsolhat&oacute;k &eacute;s az &eacute;rintetthez rendelhetők.

Az Euroliving Kft. a technika mindenkori fejletts&eacute;g&eacute;re tekintettel olyan műszaki, szervez&eacute;si &eacute;s szervezeti int&eacute;zked&eacute;sekkel gondoskodik az adatkezel&eacute;s biztons&aacute;g&aacute;nak v&eacute;delm&eacute;ről, amely az adatkezel&eacute;ssel kapcsolatban jelentkező kock&aacute;zatoknak megfelelő v&eacute;delmi szintet ny&uacute;jt.

Az Euroliving Kft. az adatkezel&eacute;s sor&aacute;n megőrzi:

a.) a titkoss&aacute;got: megv&eacute;di az inform&aacute;ci&oacute;t, hogy csak az f&eacute;rhessen hozz&aacute;, aki erre jogosult;

b.) a s&eacute;rtetlens&eacute;get: megv&eacute;di az inform&aacute;ci&oacute;nak &eacute;s a feldolgoz&aacute;s m&oacute;dszer&eacute;nek a pontoss&aacute;g&aacute;t &eacute;s teljess&eacute;g&eacute;t;

c.) a rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&aacute;st: gondoskodik arr&oacute;l, hogy amikor a jogosult haszn&aacute;l&oacute;nak sz&uuml;ks&eacute;ge van r&aacute;, val&oacute;ban hozz&aacute; tudjon f&eacute;rni a k&iacute;v&aacute;nt inform&aacute;ci&oacute;hoz, &eacute;s rendelkez&eacute;sre &aacute;lljanak az ezzel kapcsolatos eszk&ouml;z&ouml;k.

Az Euroliving Kft. &eacute;s partnereinek informatikai rendszere &eacute;s h&aacute;l&oacute;zata egyar&aacute;nt v&eacute;dett a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;ppel t&aacute;mogatott csal&aacute;s, k&eacute;mked&eacute;s, szabot&aacute;zs, vandalizmus, tűz &eacute;s &aacute;rv&iacute;z, tov&aacute;bb&aacute; a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pv&iacute;rusok, a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes bet&ouml;r&eacute;sek &eacute;s a szolg&aacute;latmegtagad&aacute;sra vezető t&aacute;mad&aacute;sok ellen. Az &uuml;zemeltető a biztons&aacute;gr&oacute;l szerverszintű &eacute;s alkalmaz&aacute;sszintű v&eacute;delmi elj&aacute;r&aacute;sokkal gondoskodik.

T&aacute;j&eacute;koztatjuk a felhaszn&aacute;l&oacute;kat, hogy az interneten tov&aacute;bb&iacute;tott elektronikus &uuml;zenetek, protokollt&oacute;l (e-mail, web, ftp, stb.) f&uuml;ggetlen&uuml;l s&eacute;r&uuml;l&eacute;kenyek az olyan h&aacute;l&oacute;zati fenyeget&eacute;sekkel szemben, amelyek tisztess&eacute;gtelen tev&eacute;kenys&eacute;gre, szerződ&eacute;s vitat&aacute;s&aacute;ra, vagy az inform&aacute;ci&oacute; felfed&eacute;s&eacute;re, m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vezetnek. Az ilyen fenyeget&eacute;sektől megv&eacute;dendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elv&aacute;rhat&oacute; &oacute;vint&eacute;zked&eacute;st. A rendszereket megfigyeli annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy minden biztons&aacute;gi elt&eacute;r&eacute;st r&ouml;gz&iacute;thessen, &eacute;s bizony&iacute;t&eacute;kkal szolg&aacute;lhasson minden biztons&aacute;gi esem&eacute;ny eset&eacute;ben. A rendszermegfigyel&eacute;s ezen k&iacute;v&uuml;l lehetőv&eacute; teszi az alkalmazott &oacute;vint&eacute;zked&eacute;sek hat&eacute;konys&aacute;g&aacute;nak ellenőrz&eacute;s&eacute;t is.

Az Euroliving Kft., mint adatkezelő nyilv&aacute;ntartja az esetleges adatv&eacute;delmi incidenseket, felt&uuml;ntetve az adatv&eacute;delmi incidenshez kapcsol&oacute;d&oacute; t&eacute;nyeket, annak hat&aacute;sait &eacute;s az orvosl&aacute;s&aacute;ra tett int&eacute;zked&eacute;seket.

Az esetleges adatv&eacute;delmi incidenst az Euroliving Kft. k&eacute;sedelem n&eacute;lk&uuml;l, &eacute;s ha lehets&eacute;ges, legk&eacute;sőbb 72 &oacute;r&aacute;val azut&aacute;n, hogy az adatv&eacute;delmi incidens a tudom&aacute;s&aacute;ra jutott, bejelenti a Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;g Hat&oacute;s&aacute;gnak, kiv&eacute;ve, ha az adatv&eacute;delmi incidens val&oacute;sz&iacute;nűs&iacute;thetően nem j&aacute;r kock&aacute;zattal a term&eacute;szetes szem&eacute;lyek jogaira &eacute;s szabads&aacute;gaira n&eacute;zve.</p>

4. Az adatkezelő el&eacute;rhetős&eacute;ge

N&eacute;v: Euroliving B&uacute;torforgalmaz&oacute; &eacute;s Szolg&aacute;ltat&oacute; Kft.

Sz&eacute;khely: 1023 Budapest, &Aacute;rp&aacute;d fejedelem &uacute;tja 26-28. 2. em.

C&eacute;gjegyz&eacute;ksz&aacute;m: 01-09-702699

A bejegyző b&iacute;r&oacute;s&aacute;g megnevez&eacute;se: Főv&aacute;rosi T&ouml;rv&eacute;nysz&eacute;k C&eacute;gb&iacute;r&oacute;s&aacute;ga

Ad&oacute;sz&aacute;m: 12772025-2-41

Telefonsz&aacute;m: 06 1 346 3043

E-mail: info@euroliving.hu 11

5. &Eacute;rintett jogok, jogorvoslati lehetős&eacute;gek

Az &eacute;rintett t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st k&eacute;rhet szem&eacute;lyes adatai kezel&eacute;s&eacute;ről, valamint k&eacute;rheti szem&eacute;lyes adatainak helyesb&iacute;t&eacute;s&eacute;t, illetve &ndash; a k&ouml;telező adatkezel&eacute;sek kiv&eacute;tel&eacute;vel &ndash; t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t, hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sa visszavon&aacute;s&aacute;t, az adatkezel&eacute;s korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;t, valamint &eacute;lhet adathordoz&aacute;si&eacute;s tiltakoz&aacute;si jog&aacute;val az adat felv&eacute;tel&eacute;n&eacute;l jelzett m&oacute;don, az adatkezelő fenti el&eacute;rhetős&eacute;gein, illetve &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata &uacute;tj&aacute;n.

T&aacute;j&eacute;koztat&aacute;shoz val&oacute; jog:

Az &eacute;rintett k&eacute;relm&eacute;re az Euroliving Kft. megfelelő int&eacute;zked&eacute;seket hoz annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy az &eacute;rintettek r&eacute;sz&eacute;re a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute;, a GDPR 13. &eacute;s a 14. cikkben eml&iacute;tett valamennyi inform&aacute;ci&oacute;t &eacute;s a 15&ndash;22. &eacute;s 34. cikk szerinti minden egyes t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st t&ouml;m&ouml;r, &aacute;tl&aacute;that&oacute;, &eacute;rthető &eacute;s k&ouml;nnyen hozz&aacute;f&eacute;rhető form&aacute;ban, vil&aacute;gosan &eacute;s k&ouml;z&eacute;rthetően megfogalmazva ny&uacute;jtsa.

Az &eacute;rintett hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;shez val&oacute; joga:

Az &eacute;rintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelz&eacute;st kapjon arra vonatkoz&oacute;an, hogy szem&eacute;lyes adatainak kezel&eacute;se folyamatban van-e, &eacute;s ha ilyen adatkezel&eacute;s folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem&eacute;lyes adatokhoz &eacute;s a k&ouml;vetkező inform&aacute;ci&oacute;khoz hozz&aacute;f&eacute;r&eacute;st kapjon: az adatkezel&eacute;s c&eacute;ljai; az &eacute;rintett szem&eacute;lyes adatok kateg&oacute;ri&aacute;i; azon c&iacute;mzettek vagy c&iacute;mzettek kateg&oacute;ri&aacute;i, akikkel, illetve amelyekkel a szem&eacute;lyes adatokat k&ouml;z&ouml;lt&eacute;k vagy k&ouml;z&ouml;lni fogj&aacute;k, ide&eacute;rtve k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a harmadik orsz&aacute;gbeli c&iacute;mzetteket, illetve a nemzetk&ouml;zi szervezeteket; a szem&eacute;lyes adatok t&aacute;rol&aacute;s&aacute;nak tervezett időtartama; a helyesb&iacute;t&eacute;s, t&ouml;rl&eacute;s vagy adatkezel&eacute;s korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;nak &eacute;s a tiltakoz&aacute;s joga; a fel&uuml;gyeleti hat&oacute;s&aacute;ghoz c&iacute;mzett panasz beny&uacute;jt&aacute;s&aacute;nak joga; az adatforr&aacute;sokra vonatkoz&oacute; inform&aacute;ci&oacute;; az automatiz&aacute;lt d&ouml;nt&eacute;shozatal t&eacute;nye, ide&eacute;rtve a profilalkot&aacute;st is, valamint az alkalmazott logik&aacute;ra &eacute;s arra vonatkoz&oacute; &eacute;rthető inform&aacute;ci&oacute;k, hogy az ilyen adatkezel&eacute;s milyen jelentős&eacute;ggel b&iacute;r, &eacute;s az &eacute;rintettre n&eacute;zve milyen v&aacute;rhat&oacute; k&ouml;vetkezm&eacute;nyekkel j&aacute;r. Szem&eacute;lyes adatok harmadik orsz&aacute;gba vagy nemzetk&ouml;zi szervezet r&eacute;sz&eacute;re t&ouml;rt&eacute;nő tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sa eset&eacute;n az &eacute;rintett jogosult arra, hogy t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st kapjon a tov&aacute;bb&iacute;t&aacute;sra vonatkoz&oacute; megfelelő garanci&aacute;kr&oacute;l.</p>

Az Euroliving Kft. az adatkezel&eacute;s t&aacute;rgy&aacute;t k&eacute;pező szem&eacute;lyes adatok m&aacute;solat&aacute;t az &eacute;rintett rendelkez&eacute;s&eacute;re bocs&aacute;tja. Az &eacute;rintett &aacute;ltal k&eacute;rt tov&aacute;bbi m&aacute;solatok&eacute;rt az adatkezelő az adminisztrat&iacute;v k&ouml;lts&eacute;geken alapul&oacute;, &eacute;szszerű m&eacute;rt&eacute;kű d&iacute;jat sz&aacute;m&iacute;that fel. Az &eacute;rintett k&eacute;relm&eacute;re az inform&aacute;ci&oacute;kat az Euroliving Kft. elektronikus form&aacute;ban szolg&aacute;ltatja. A t&aacute;j&eacute;koz&oacute;d&aacute;shoz val&oacute; jog &iacute;r&aacute;sban a Bevezet&eacute;sben, illetve a 4. pontban megjel&ouml;lt el&eacute;rhetős&eacute;geken kereszt&uuml;l gyakorolhat&oacute;. Az &eacute;rintett r&eacute;sz&eacute;re k&eacute;r&eacute;s&eacute;re &ndash; szem&eacute;lyazonoss&aacute;g&aacute;nak hitelt &eacute;rdemlő igazol&aacute;sa &eacute;s beazonos&iacute;t&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően &ndash; sz&oacute;ban is adhat&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s.

Helyesb&iacute;t&eacute;s joga:

Az &eacute;rintett k&eacute;rheti az Euroliving Kft. &aacute;ltal kezelt, r&aacute; vonatkoz&oacute; pontatlan szem&eacute;lyes adatok helyesb&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s a hi&aacute;nyos adatok kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;t.

T&ouml;rl&eacute;shez val&oacute; jog:

Az &eacute;rintett az al&aacute;bbi indokok valamelyik&eacute;nek fenn&aacute;ll&aacute;sa eset&eacute;n jogosult arra, hogy k&eacute;r&eacute;s&eacute;-re az Euroliving Kft. indokolatlan k&eacute;sedelem n&eacute;lk&uuml;l t&ouml;r&ouml;lje a r&aacute; vonatkoz&oacute; szem&eacute;lyes adatokat:

a.) szem&eacute;lyes adatokra m&aacute;r nincs sz&uuml;ks&eacute;g abb&oacute;l a c&eacute;lb&oacute;l, amelyből azokat gyűjt&ouml;tt&eacute;k vagy m&aacute;s m&oacute;don kezelt&eacute;k;

b.) az &eacute;rintett visszavonja az adatkezel&eacute;s alapj&aacute;t k&eacute;pező hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;t, &eacute;s az adatkezel&eacute;snek nincs m&aacute;s jogalapja; 12

c.) az &eacute;rintett tiltakozik az adatkezel&eacute;s ellen, &eacute;s nincs elsőbbs&eacute;get &eacute;lvező jogszerű ok az adatkezel&eacute;sre;

d.) a szem&eacute;lyes adatokat jogellenesen kezelt&eacute;k;

e.) a szem&eacute;lyes adatokat az adatkezelőre alkalmazand&oacute; uni&oacute;s vagy tag&aacute;llami jogban elő&iacute;rt jogi k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez t&ouml;r&ouml;lni kell;

f.) a szem&eacute;lyes adatok gyűjt&eacute;s&eacute;re inform&aacute;ci&oacute;s t&aacute;rsadalommal &ouml;sszef&uuml;ggő szolg&aacute;ltat&aacute;sok k&iacute;n&aacute;l&aacute;s&aacute;val kapcsolatosan ker&uuml;lt sor.

Az adatok t&ouml;rl&eacute;se nem kezdem&eacute;nyezhető, ha az adatkezel&eacute;s sz&uuml;ks&eacute;ges: a v&eacute;lem&eacute;nynyilv&aacute;n&iacute;t&aacute;s szabads&aacute;g&aacute;hoz &eacute;s a t&aacute;j&eacute;koz&oacute;d&aacute;shoz val&oacute; jog gyakorl&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l; a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;s&eacute;t elő&iacute;r&oacute;, az adatkezelőre alkalmazand&oacute; uni&oacute;s vagy tag&aacute;llami jog szerinti k&ouml;telezetts&eacute;g teljes&iacute;t&eacute;se, illetve k&ouml;z&eacute;rdekből vagy az adatkezelőre ruh&aacute;zott k&ouml;zhatalmi jogos&iacute;tv&aacute;ny gyakorl&aacute;sa keret&eacute;ben v&eacute;gzett feladat v&eacute;grehajt&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l; a n&eacute;peg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gy ter&uuml;let&eacute;t &eacute;rintő, vagy archiv&aacute;l&aacute;si, tudom&aacute;nyos &eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelmi kutat&aacute;si c&eacute;lb&oacute;l vagy statisztikai c&eacute;lb&oacute;l, k&ouml;z&eacute;rdek alapj&aacute;n; vagy jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez, illetve v&eacute;delm&eacute;hez.

Az adatkezel&eacute;s korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;hoz val&oacute; jog:

Az &eacute;rintett k&eacute;r&eacute;s&eacute;re az Euroliving Kft. korl&aacute;tozza az adatkezel&eacute;st, ha az al&aacute;bbi felt&eacute;telek valamelyike teljes&uuml;l:

a.) az &eacute;rintett vitatja a szem&eacute;lyes adatok pontoss&aacute;g&aacute;t, ez esetben a korl&aacute;toz&aacute;s arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetőv&eacute; teszi, a szem&eacute;lyes adatok pontoss&aacute;g&aacute;nak ellenőrz&eacute;s&eacute;t;

b.) az adatkezel&eacute;s jogellenes, &eacute;s az &eacute;rintett ellenzi az adatok t&ouml;rl&eacute;s&eacute;t, &eacute;s ehelyett k&eacute;ri azok felhaszn&aacute;l&aacute;s&aacute;nak korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;t

c.) az adatkezelőnek m&aacute;r nincs sz&uuml;ks&eacute;ge a szem&eacute;lyes adatokra adatkezel&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l, de az &eacute;rintett ig&eacute;nyli azokat jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez; vagy

d.) az &eacute;rintett tiltakozott az adatkezel&eacute;s ellen; ez esetben a korl&aacute;toz&aacute;s arra az időtartamra vonatkozik, am&iacute;g meg&aacute;llap&iacute;t&aacute;sra nem ker&uuml;l, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbs&eacute;get &eacute;lveznek-e az &eacute;rintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezel&eacute;s korl&aacute;toz&aacute;s al&aacute; esik, a szem&eacute;lyes adatokat a t&aacute;rol&aacute;s kiv&eacute;tel&eacute;vel csak az &eacute;rintett hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;val, vagy jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez, vagy m&aacute;s term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly jogainak v&eacute;delme &eacute;rdek&eacute;ben, vagy az Uni&oacute;, illetve valamely tag&aacute;llam fontos k&ouml;z&eacute;rdek&eacute;ből lehet kezelni. Az Euroliving Kft. az &eacute;rintettet az adatkezel&eacute;s korl&aacute;toz&aacute;s&aacute;nak felold&aacute;s&aacute;r&oacute;l előzetesen t&aacute;j&eacute;koztatja.

Adathordoz&aacute;shoz val&oacute; jog:

Az &eacute;rintett jogosult arra, hogy a r&aacute; vonatkoz&oacute;, &aacute;ltala az adatkezelő rendelkez&eacute;s&eacute;re bocs&aacute;tott szem&eacute;lyes adatokat tagolt, sz&eacute;les k&ouml;rben haszn&aacute;lt, g&eacute;ppel olvashat&oacute; form&aacute;tumban megkapja, &eacute;s ezeket az adatokat egy m&aacute;sik adatkezelőnek tov&aacute;bb&iacute;tsa.

Tiltakoz&aacute;s joga:

Az &eacute;rintett jogosult arra, hogy a saj&aacute;t helyzet&eacute;vel kapcsolatos okokb&oacute;l b&aacute;rmikor tiltakozzon szem&eacute;lyes adatainak k&ouml;z&eacute;rdekű vagy az adatkezelőre ruh&aacute;zott k&ouml;zhatalmi jogos&iacute;tv&aacute;ny gyakorl&aacute;s&aacute;nak keret&eacute;ben v&eacute;gzett feladat v&eacute;grehajt&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges adatkezel&eacute;s, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik f&eacute;l jogos &eacute;rdekeinek &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges kezel&eacute;se ellen, ide&eacute;rtve az eml&iacute;tett rendelkez&eacute;seken alapul&oacute; profilalkot&aacute;st is. 13 Tiltakoz&aacute;s eset&eacute;n az adatkezelő a szem&eacute;lyes adatokat nem kezelheti tov&aacute;bb, kiv&eacute;ve, ha azt olyan k&eacute;nyszer&iacute;tő erejű jogos okok indokolj&aacute;k, amelyek elsőbbs&eacute;get &eacute;lveznek az &eacute;rintett &eacute;rdekeivel, jogaival &eacute;s szabads&aacute;gaival szemben, vagy amelyek jogi ig&eacute;nyek előterjeszt&eacute;s&eacute;hez, &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;hez vagy v&eacute;delm&eacute;hez kapcsol&oacute;dnak. Ha a szem&eacute;lyes adatok kezel&eacute;se k&ouml;zvetlen &uuml;zletszerz&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nik, az &eacute;rintett jogosult arra, hogy b&aacute;rmikor tiltakozzon a r&aacute; vonatkoz&oacute; szem&eacute;lyes adatok e c&eacute;lb&oacute;l t&ouml;rt&eacute;nő kezel&eacute;se ellen, ide&eacute;rtve a profilalkot&aacute;st is, amennyiben az a k&ouml;zvetlen &uuml;zletszerz&eacute;shez kapcsol&oacute;dik. A szem&eacute;lyes adatok k&ouml;zvetlen &uuml;zletszerz&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nő kezel&eacute;se elleni tiltakoz&aacute;s eset&eacute;n az adatokat e c&eacute;lb&oacute;l az Euroliving Kft. nem kezeli.</p>

Automatiz&aacute;lt d&ouml;nt&eacute;shozatal egyedi &uuml;gyekben, ide&eacute;rtve a profilalkot&aacute;st

Az &eacute;rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r&aacute; az olyan, kiz&aacute;r&oacute;lag automatiz&aacute;lt adatkezel&eacute;sen &ndash; ide&eacute;rtve a profilalkot&aacute;st is &ndash; alapul&oacute; d&ouml;nt&eacute;s hat&aacute;lya, amely r&aacute; n&eacute;zve joghat&aacute;ssal j&aacute;rna vagy őt hasonl&oacute;k&eacute;ppen jelentős m&eacute;rt&eacute;kben &eacute;rinten&eacute;. Nem alkalmazhat&oacute; a fenti jogosults&aacute;g, ha az adatkezel&eacute;s az &eacute;rintett &eacute;s az adatkezelő k&ouml;z&ouml;tti szerződ&eacute;s megk&ouml;t&eacute;se vagy teljes&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben sz&uuml;ks&eacute;ges meghozatal&aacute;t az adatkezelőre alkalmazand&oacute; olyan uni&oacute;s vagy tag&aacute;llami jog teszi lehetőv&eacute;, amely az &eacute;rintett jogainak &eacute;s szabads&aacute;gainak, valamint jogos &eacute;rdekeinek v&eacute;delm&eacute;t szolg&aacute;l&oacute; megfelelő int&eacute;zked&eacute;seket is meg&aacute;llap&iacute;t; vagy az &eacute;rintett kifejezett hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;n alapul

Visszavon&aacute;s joga

Az &eacute;rintett jogosult arra, hogy hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s&aacute;t b&aacute;rmikor visszavonja. A hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;s visszavon&aacute;sa nem &eacute;rinti a hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;son alapul&oacute;, a visszavon&aacute;s előtti adatkezel&eacute;s jogszerűs&eacute;g&eacute;t.

Elj&aacute;r&aacute;si szab&aacute;lyok

Az adatkezelő indokolatlan k&eacute;sedelem n&eacute;lk&uuml;l, de mindenf&eacute;lek&eacute;ppen a k&eacute;relem be&eacute;rkez&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott egy h&oacute;napon bel&uuml;l t&aacute;j&eacute;koztatja az &eacute;rintettet a GDPR 15&ndash;22. cikk szerinti k&eacute;relem nyom&aacute;n hozott int&eacute;zked&eacute;sekről. Sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n, figyelembe v&eacute;ve a k&eacute;relem &ouml;sszetetts&eacute;g&eacute;t &eacute;s a k&eacute;relmek sz&aacute;m&aacute;t, ez a hat&aacute;ridő tov&aacute;bbi k&eacute;t h&oacute;nappal meghosszabb&iacute;that&oacute;.

A hat&aacute;ridő meghosszabb&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l az adatkezelő a k&eacute;sedelem okainak megjel&ouml;l&eacute;s&eacute;vel a k&eacute;relem k&eacute;zhezv&eacute;tel&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott egy h&oacute;napon bel&uuml;l t&aacute;j&eacute;koztatja az &eacute;rintettet. Ha az &eacute;rintett elektronikus &uacute;ton ny&uacute;jtotta be a k&eacute;relmet, a t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s elektronikus &uacute;ton ker&uuml;l megad&aacute;sra, kiv&eacute;ve, ha az &eacute;rintett azt m&aacute;sk&eacute;nt k&eacute;ri. Ha az adatkezelő nem tesz int&eacute;zked&eacute;seket az &eacute;rintett k&eacute;relme nyom&aacute;n, k&eacute;sedelem n&eacute;lk&uuml;l, de legk&eacute;sőbb a k&eacute;relem be&eacute;rkez&eacute;s&eacute;től sz&aacute;m&iacute;tott egy h&oacute;napon bel&uuml;l t&aacute;j&eacute;koztatja az &eacute;rintettet az int&eacute;zked&eacute;s elmarad&aacute;s&aacute;nak okair&oacute;l, valamint arr&oacute;l, hogy az &eacute;rintett panaszt ny&uacute;jthat be valamely fel&uuml;gyeleti hat&oacute;s&aacute;gn&aacute;l, &eacute;s &eacute;lhet b&iacute;r&oacute;s&aacute;gi jogorvoslati jog&aacute;val.

Az Euroliving Kft. a k&eacute;rt inform&aacute;ci&oacute;kat &eacute;s t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st d&iacute;jmentesen biztos&iacute;tja. Ha az &eacute;rintett k&eacute;relme egy&eacute;rtelműen megalapozatlan vagy &ndash; k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen ism&eacute;tlődő jellege miatt &ndash; t&uacute;lz&oacute;, az adatkezelő, figyelemmel a k&eacute;rt inform&aacute;ci&oacute; vagy t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s ny&uacute;jt&aacute;s&aacute;val vagy a k&eacute;rt int&eacute;zked&eacute;s meghozatal&aacute;val j&aacute;r&oacute; adminisztrat&iacute;v k&ouml;lts&eacute;gekre &eacute;szszerű d&iacute;jat sz&aacute;molhat fel, vagy megtagadhatja a k&eacute;relem alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő int&eacute;zked&eacute;st.

Az adatkezelő minden olyan c&iacute;mzettet t&aacute;j&eacute;koztat az &aacute;ltala v&eacute;gzett valamennyi helyesb&iacute;t&eacute;sről, t&ouml;rl&eacute;sről vagy adatkezel&eacute;s-korl&aacute;toz&aacute;sr&oacute;l, akivel, illetve amellyel a szem&eacute;lyes adatot k&ouml;z&ouml;lt&eacute;k, kiv&eacute;ve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ar&aacute;nytalanul nagy erőfesz&iacute;t&eacute;st ig&eacute;nyel. Az &eacute;rintettet k&eacute;r&eacute;s&eacute;re az adatkezelő t&aacute;j&eacute;koztatja e c&iacute;mzettekről. Az adatkezelő az adatkezel&eacute;s t&aacute;rgy&aacute;t k&eacute;pező szem&eacute;lyes adatok m&aacute;solat&aacute;t az &eacute;rintett 14 rendelkez&eacute;s&eacute;re bocs&aacute;tja. Az &eacute;rintett &aacute;ltal k&eacute;rt tov&aacute;bbi m&aacute;solatok&eacute;rt az adatkezelő az adminisztrat&iacute;v k&ouml;lts&eacute;geken alapul&oacute;, &eacute;szszerű m&eacute;rt&eacute;kű d&iacute;jat sz&aacute;m&iacute;that fel. Ha az &eacute;rintett elektronikus &uacute;ton ny&uacute;jtotta be a k&eacute;relmet, az inform&aacute;ci&oacute;k elektronikus form&aacute;tumban ker&uuml;lnek rendelkez&eacute;sre bocs&aacute;t&aacute;sra, kiv&eacute;ve, ha az &eacute;rintett m&aacute;sk&eacute;nt k&eacute;ri.

K&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;s &eacute;s s&eacute;relemd&iacute;j:

Minden olyan szem&eacute;ly, aki az adatv&eacute;delmi rendelet megs&eacute;rt&eacute;s&eacute;nek eredm&eacute;nyek&eacute;nt vagyoni vagy nem vagyoni k&aacute;rt szenvedett, az elszenvedett k&aacute;r&eacute;rt az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgoz&oacute;t&oacute;l k&aacute;rt&eacute;r&iacute;t&eacute;sre jogosult. Az adatfeldolgoz&oacute; csak abban az esetben tartozik felelőss&eacute;ggel az adatkezel&eacute;s &aacute;ltal okozott k&aacute;rok&eacute;rt, ha nem tartotta be a jogszab&aacute;lyban meghat&aacute;rozott, kifejezetten az adatfeldolgoz&oacute;kat terhelő k&ouml;telezetts&eacute;geket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utas&iacute;t&aacute;sait figyelmen k&iacute;v&uuml;l hagyta vagy azokkal ellent&eacute;tesen j&aacute;rt el.

Ha t&ouml;bb adatkezelő vagy t&ouml;bb adatfeldolgoz&oacute; vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgoz&oacute; &eacute;rintett ugyanabban az adatkezel&eacute;sben, &eacute;s felelőss&eacute;ggel tartozik az adatkezel&eacute;s &aacute;ltal okozott k&aacute;rok&eacute;rt, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgoz&oacute; egyetemleges felelőss&eacute;ggel tartozik a teljes k&aacute;r&eacute;rt. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgoz&oacute; mentes&uuml;l a felelőss&eacute;g al&oacute;l, ha bizony&iacute;tja, hogy a k&aacute;rt előid&eacute;ző esem&eacute;ny&eacute;rt őt semmilyen m&oacute;don nem terheli felelőss&eacute;g.

Adatv&eacute;delmi hat&oacute;s&aacute;gi elj&aacute;r&aacute;s:

Panasszal a Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;biztons&aacute;gi Hat&oacute;s&aacute;gn&aacute;l lehet &eacute;lni:

N&eacute;v: Nemzeti Adatv&eacute;delmi &eacute;s Inform&aacute;ci&oacute;szabads&aacute;g Hat&oacute;s&aacute;g

Sz&eacute;khely: 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelez&eacute;si c&iacute;m: 1363 Budapest, Pf.: 9.

6. &Uuml;zlet &aacute;truh&aacute;z&aacute;sa

Abban az esetben, ha a BoConcept ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;sa megv&aacute;ltozik, vagy a BoConceptet eladj&aacute;k, illetve harmadik f&eacute;lnek &aacute;truh&aacute;zz&aacute;k, a BoConcept weboldalai, term&eacute;kei &eacute;s szolg&aacute;ltat&aacute;sai, valamint a BoConcept &aacute;ltal gyűjt&ouml;tt, szem&eacute;lyazonos&iacute;t&aacute;sra alkalmas inform&aacute;ci&oacute;k az &aacute;truh&aacute;zott eszk&ouml;z&ouml;k k&ouml;z&ouml;tt lesznek. Weboldalaink, term&eacute;keink &eacute;s/vagy szolg&aacute;ltat&aacute;saink haszn&aacute;lat&aacute;val &Ouml;n ezennel beleegyezik, &eacute;s hozz&aacute;j&aacute;rul a BoConcept &aacute;ltal gyűjt&ouml;tt szem&eacute;lyes adatainak ilyen &aacute;tad&aacute;s&aacute;hoz vagy &aacute;truh&aacute;z&aacute;s&aacute;hoz, illetve a BoConcept ir&aacute;ny&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megv&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;hoz, &eacute;s lemond minden olyan k&ouml;vetel&eacute;sről, amelyet ezzel kapcsolatban vel&uuml;nk szemben t&aacute;maszthat.

7. Adatv&eacute;delmi ir&aacute;nyelvek friss&iacute;t&eacute;se

Ezt az adatv&eacute;delmi szab&aacute;lyzatot időnk&eacute;nt fel&uuml;lvizsg&aacute;ljuk, &eacute;s ha l&eacute;nyeges v&aacute;ltoz&aacute;sokat eszk&ouml;z&ouml;l&uuml;nk abban, ahogyan az &Ouml;n szem&eacute;lyes adatait felhaszn&aacute;ljuk, erről &eacute;rtes&iacute;t&eacute;st tesz&uuml;nk k&ouml;zz&eacute; ezen az oldalon.

Ezenkívül fordulhatsz ide is: