Κοινωνική Ευθύνη

Dark grey sofa with magazine storage and black/walnut veneer recliner

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ

Μια από τις αξίες της BoConcept είναι ο σεβασμός. Θέλουμε να δείχνουμε σεβασμό στους πελάτες μας, παραδίδοντάς τους εξαιρετικά σχέδια και ποιότητα, στη σωστή τιμή. Αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.

Όλοι οι προμηθευτές της BoConcept θα πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας μας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι ρίζες μας είναι Δανέζικες και εφαρμόζουμε το Δανέζικο υπόβαθρο στις προσδοκίες μας στους προμηθευτές όταν πρόκειται για την ποιότητα, το περιβάλλον και τις εργασιακές διαδικασίες.

Με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας παρέχουμε ανεκτίμητα οφέλη από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στη Δανία, όπως επίσης και σε στενή συνεργασία με τους εξωτερικούς προμηθευτές. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας τη δέσμευση για υψηλή ποιότητα. Μαζί, εργαζόμαστε, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και διαδικασιών, καθώς και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Σε γενικές γραμμές η φιλοδοξία μας είναι να παράγουμε προϊόντα με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον. Επιδιώκουμε συνεχώς την μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης της παραγωγής των προϊόντων, καθώς επίσης της υλικοτεχνικής υποδομής που εμπλέκεται στην παράδοση των εμπορευμάτων BoConcept στους πελάτες, καθιστώντας βέβαιο ότι η όλη αλυσίδα αφήνει την μικρότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όλοι οι προμηθευτές των BoConcept πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα των BoConcept κατασκευάζονται κατά τέτοιον τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων τους.

Ο σκοπός του κώδικα δεοντολογίας είναι να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές των BoConcept λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος. Η BoConcept προσχωρεί στις αρχές αυτού του κώδικα και περιμένει το ίδιο από τους προμηθευτές της. Το περιεχόμενο του κώδικα βασίζεται σε σχέση με αυτό της ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) και τις συμβάσεις του ΟΗΕ.

Στόχος του κώδικα δεοντολογίας δεν είναι η λήξη συνεργασίας της επιχείρησής μας με τους μη συμμορφωμένους προμηθευτές, αλλά να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τις κοινωνικες και περιβαλλοντικές προδιαγραφές τους. Η BoConcept είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με προμηθευτές, ώστε να επιτύχουν την συμμόρφωση τους με αυτόν τον κώδικα. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αναπτύξουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με προμηθευτές , εάν η συμμορφωσή τους με τον κώδικα θεωρείται αδύνατη. Επίσης, δεν θα αναπτύξουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με προμηθευτές που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΤΗΣ BOCONCEPT ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:

 • Νομικές Απαιτήσεις

 • Παιδική Εργασία

  - Καταναγκαστική Εργασία

  - Πρακτικές Πειθαρχίας

  - Πειθαρχικές Πρακτικές

  - Ελευθερία του συνεταιρίζεσαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης

  - Διακρίσεις

  - Ωράριο Εργασίας και αποζημίωση

  - Σεβασμός πολιτισμικών αξιών

 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

 • Προστασία Περιβάλλοντος

 • Αρμοδιότητες Διαχείρισης

 • Παρακολούθηση και Επιβολή

 • Μη συμμόρφωση

Κώδικας Δεοντολογίας (English)

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΉ

Λόγω της κοινωνικής δέσμευσης και της αίσθησης υπευθυνότητας, η BoConcept έχει ενταχθεί στην παγκόσμια οργάνωση συνεκτικότητας (Global Compact), στην προσπάθειά της να συμβάλει στη δημιουργία μίας περισσότερο βιώσιμης και συμμετοχικής παγκόσμιας οικονομίας.

Με αυτή την εταιρική σχέση η BoConcept δείχνει την υποστήριξη των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

ΟΙ ΔΈΚΑ ΑΡΧΈΣ ΕΊΝΑΙ:

  Ανθρώπινα Δικαιώματα

 1. Η δουλειά θα πρέπει να υποστηρίζει και να σέβεται την προστασία διεθνώς αποδεκτών ανθρώπινων δικαιωμάτων

 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων

 3. Κανόνες Εργασίας

 4. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και να αναγνωρίζουν ουσιαστικά το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων

 5. Εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας

 6. Ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας

 7. Εξάλειψη των διακρίσεων σχετικά με την απασχόληση και την εργασία

 8. Περιβάλλον

 9. Η εργασία θα πρέπει να υποστηρίζει την προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων

 10. Ανάληψη πρωτοβουλιών για μεγαλύτερη περιβαλλοντική υπευθυνότητα

 11. Ενθάρρυνση ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

 12. Καταπολέμηση Διαφθοράς

 13. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν κατά της διαφθοράς σε όλες της τις μορφές, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΉ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών:

unglobalcompact.org

Δείτε επίσης πως η BoConcept πληρεί τις απαιτήσεις της Global Compact:

May 2019 (English)

May 2018 (English)

May 2017 (English)

May 2016 (English)

May 2015 (English)

May 2014 (English)

May 2013 (English)

May 2012 (English)

May 2011 (English)

PRO1B