Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg

BoConcept Hasselt
Havermarkt 18 bus 1
3500 Hasselt

Artikel 1: Inleiding

De hierin beschreven verkoopvoorwaarden worden aangegaan door, enerzijds de onderneming Byliv bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd in Havermarkt 18 bus 1 te 3500 Hasselt, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542704013, hierna genoemd 'de verkoper', en, anderzijds, elke persoon, fysiek of moreel, die via de internetsite van de verkoper een aankoop wil doen, hierna genoemd 'de koper'.

Artikel 2: Doelstelling

Deze verkoopsvoorwaarden hebben als doel om zowel de contractuele relaties te bepalen tussen de verkoper en de koper, als de toepasbare voorwaarden voor elke aankoop die via de site van de verkoper plaatsvindt, ongeacht of de koper een professioneel of een consument is. De aanschaf van goederen of diensten via deze site is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden door de koper. De verkoopsvoorwaarden zullen de overhand hebben over alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper houdt de bevoegdheid om de verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen de voorwaarden, die op de datum van de bestelling geldig waren, toepasbaar zijn.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en de diensten zijn te vinden in de catalogus die op de site van de verkoper gepubliceerd is. Elk product wordt geleverd met een door de leverancier samengestelde beschrijving. De foto’s in de catalogus zijn voor zover mogelijk conform aan de werkelijkheid maar kunnen geen absolute garantie bieden voor perfecte gelijkenis met het geboden product, voornamelijk wat betreft de kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar is/zijn, dan zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen met een email en hem de keuze bieden om wat geduld te hebben, of de bestelling van de niet leverbare artikelen zonder kosten te annuleren. De beschikbare artikelen worden door een transporteur geleverd op het door de koper gespecificeerde adres.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en de diensten die op de site gepresenteerd worden zijn in Euro's aangegeven, en zijn inclusief alle belastingkosten ( BTW en andere toepasbare belastingen). De verkoper behoudt zich te allen tijden het recht voor om zijn prijzen te wijzigen; de prijzen die op de bestelling toegepast worden, zijn niettemin de prijzen die geldig waren op het moment van de orderbevestiging. De aangegeven prijzen zijn inclusief de verwerkingskosten van de bestelling. De afleverkosten zijn wel of niet voor rekening van de koper. In alle gevallen wordt het bedrag voor de afleverkosten vermeld bij de bestelling en in rekening gebracht voor de afsluiting en de verzending van de winkelwagen.

Artikel 5: Geografische zones

De online verkoop van de producten en diensten, zoals op de site van de verkoper gepresenteerd, is bedoeld voor kopers die zich in een van de volgenden toegankelijke landen bevinden: België en nederlands limburg.

Artikel 6: Bestellingen

De koper, die een product of een dienst wenst te kopen, heeft de volgende verplichtingen:

  • Het identificatieformulier invullen, waarop alle gevraagde informatie verstrekt dient te worden, of, indien van toepassing, het klantennummer verstrekken;

  • Het bestellingformulier online invullen met weergave van alle referenties voor de gekozen producten of diensten;

  • De bestelling valideren na controle;

  • De betaling verrichten volgens de gangbare voorwaarden;

  • De bestelling en de betaling bevestigen;

De bevestiging van de bestelling omvat de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de volledige inkennisstelling van deze voorwaarden, waarmee tevens afstand wordt gedaan van eventuele individuele verkoop- of andere voorwaarden. De verstrekte informatie en de geregistreerde bevestiging als geheel vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als de handtekening en de aanvaarding van de verrichte operaties. De verkoper zal de bevestiging van de geregistreerde bestelling per elektronische post communiceren.

Artikel 7: Recht van afbestelling

In overeenkomst met de wet heeft de consument het recht om de verkoper bericht te sturen dat hij zijn aankoop af wenst te bestellen, zonder onkosten en zonder indicatie van redenen, binnen 7 dagen na de dag dat de levering van een product of de afsluiting van een dienstcontract heeft plaatsgevonden. Binnen dit tijdsbestek dient de consument zijn bedoeling per e-mail aan te kondigen, en het geleverde product op eigen kosten en risico, naar de administratieve zetel van de verkoper terug te sturen, nl. Havermarkt 18 bus 1 te 3500 Hasselt.

De producten dienen verplicht in de originele verpakking teruggestuurd te worden, zonder beschadiging, vergezeld van alle accessoires, de gebruiksgids, en de/het oorspronkelijke rekening/afleveringsbewijs. De producten die teruggestuurd worden mogen niet uitgepakt of ontsloten, of op enigerlei wijze gebruikt te zijn. De goederen, die onvolledig of door de klant gehavend, beschadigd of bevuild zijn, kunnen niet worden teruggenomen. De verkoper gaat de verplichting aan om, binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugname van de goederen, het eventueel betaalde bedrag terug te storten, met uitzondering van de verzendingskosten en leveringskosten.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De betaling vindt plaats via Banccontact, VISA, Mastercard of Paypal. De bestelde artikelen blijven ons exclusief eigendom tot dat de volledige betaling van de bestelling door de koper heeft plaats gevonden.

Artikel 9: Aflevering 

De aflevering wordt gedaan op het adres dat op het bestelformulier is ingevuld en dat zich alleen binnen de overeengekomen geografische zone kan vinden. De goederen worden op risico van de verkoper vervoerd, tot de aflevering van de goederen op het door de koper gespecifieerde afleveradres. Vanaf dat moment zullen de risico’s uitsluitend door de koper worden aanvaard. De aangegeven aflevertermijnen zijn schattingen. Er bestaat echter de mogelijkheid dat de levertijd langer duurt dan de geschatte levertijd. De koper zal hiervoor ingelicht worden. Afwijkingen in levertijd zijn geen rede tot annulatie van de bestelling.

De verkoper garandeert t.a.v. de consumenten de producten die hij verkoopt, en de diensten die hij verleent, in overeenkomst met de wet van 1 september 2004, betreffende de bescherming van de consumenten in geval van verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 van het Burgerlijke Wetboek). Als de niet-conformiteit van een verkocht product binnen 2 jaar na de aflevering van de goederen wordt geconstateerd, dient de consument de verkoper zo snel mogelijk en met de grootst mogelijk precisie bericht te sturen per aangetekende brief of elektronische berichtgeving. Deze garantie geldt uitsluitend voor gebreken in de conformiteit, die al bestonden op het moment van de aflevering van de goederen. De gebreken of de beschadigingen die te wijten zijn aan ongepast gebruik, zoals waterschade, oxidatie, val of stock, nalatigheid en slijtage worden niet door de garantie gedekt. Reparaties, die uitgevoerd worden door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, zullen eveneens de nietigverklaring van de garantie tot gevolg hebben. De rekening of het afleveringsbewijs doet dienst als garantie bewijs en moet door de consument bewaard en in originele versie voorgelegd te worden.

Artikel 10: Verantwoording

De verkoper heeft binnen het proces van online verkoop slechts de verplichting die binnen zijn bereik liggen; hij kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van het internet netwerk, zoals verlies van gegevens, indringing, virus, onderbreking van diensten of andere problemen buiten zijn wil. De op de site gepresenteerde gegevens worden ter goeder trouw gegeven. De verbindingen naar de sites van fabrikanten en/of partners worden ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie die op deze sites verstrekt wordt.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Alle elementen van site van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper. Niemand heeft het recht om de elementen van de site, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, verder te verspreiden of te gebruiken, op welke gronden dan ook, ongeacht of dit informatica, visuele of geluidselementen betreft. Verbindingen, eenvoudig of per hypertekst, zijn ten strengste verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel 12: Gegevens van persoonlijke aard

Alle persoonlijke gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling, worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard, en kunnen doorgegeven worden aan de bedrijven waarmee de verkoper- of zijn leveranciers – samenwerkt, als dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker geeft de verkoper toestemming om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, om de site, de goederen en de diensten die hij aanbiedt te verbeteren. Bovendien kunnen deze inlichtingen gebruikt worden voor de verspreiding, via alle communicatiemiddelen, van informatie in relatie tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klantenkring. De verkoper bewaart tevens de persoonlijke gegevens om later bestellingen te vergemakkelijken. Afgezien van deze omstandigheden, gaat de verkoper de verplichting aan om de inlichtingen, waar hij over beschikt, niet bekend te maken aan een ander bedrijf of een andere maatschappelijke eenheid. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen op verzoek te alle tijde opgevraagd en gecorrigeerd worden.

Artikel 13: Bewijs

De partijen accepteren, binnen het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen, (zonder beperkingen: e-mail, elektronische back-ups …).

Artikel 14: Beslechten van conflicten

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetten. In geval van conflict zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

Levering en montageservice
24 maanden garantie
Multifunctionele vormgeving
Deense kwaliteit