Διαγωνισμός της BoConcept
Επίσημοι Κανονισμοί

Ο διαγωνισμός (εφεξής “Διαγωνισμός”) προορίζεται για τη συμμετοχή μόνο των αγορών της BoConcept. Ο Διαγωνισμός θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, και θα διέπεται αποκλειστικά από την BoConcept.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1η Ενδέχεται ώρα 09:00 πμ GMT έως στις 31 Ενδέχεται 2018 ώρα 24:00 μμ GMT ("Προωθητική Περίοδος"). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του συμμετέχοντα με τους Επίσημους Κανονισμούς τους παρόντος, καθώς και με τις αποφάσεις του Χορηγού και του Διοργανωτή, οι οποίες είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Διαγωνισμό. Ο Χορηγός είναι υπεύθυνος για όλες τους τομείς που αφορούν τον παρόν Διαγωνισμό.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Μην συμμετάσχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό εκτός εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται παρακάτω και έχετε φτάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας στη χώρα διαμονής σας τη στιγμή της εισόδου. Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται από την BoConcept σύμφωνα με το δανικό δίκαιο

Οι εργαζόμενοι και τα άμεσα οικογενειακά πρόσωπα, είτε έχουν συγγενική σχέση είτε όχι, του Χορηγού και του Διοργανωτή, καθώς και οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές τους εταιρείες, οι franchisees, οι δικαιοδόχοι, οι διανομείς, οι προμηθευτές και οι οργανισμοί διαφήμισης/προώθησης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Χορηγός/Διοργανωτής: Ο Διαγωνισμός είναι υπό την αιγίδα και τη διαχείριση της BoConcept A/S, Mørupvej 16, 7400 Herning (ο “Χορηγός” και ο “Διαχειριστής”) (συλλογικά, ως“Γνωστοποιημένα Μέρη”).

Τρόπος Συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μέσω μίας ιστοσελίδας συμμετοχής της BoConcept, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν την online φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Καμία αγορά δεν είναι υποχρεωτική. Η οποιαδήποτε αγορά δεν αυξάνει τις πιθανότητες νίκης.

Η συμπλήρωση της φόρμα συμμετοχής. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως στις 31 Ενδέχεται 2018 ώρα 24:00 μμ GMT. Κατά την Περίοδο Προώθησης υπάρχει το αυστηρό όριο μίας συμμετοχής ανά διεύθυνση e-mail. Για να είναι έγκυρη μία συμμετοχή θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και να πληροί τους όρους του παρόντος. Οι ελλιπείς συμμετοχές θα αποκλείονται. Η απόδειξη για την εισαγωγή πληροφοριών σε μία από τις ιστοσελίδες συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δε θεωρείται ως αποδεικτικό παράδοσης προς ή παραλαβής από τον Χορηγό μίας συμμετοχής. Οι συμμετοχές στο διαδίκτυο θα πρέπει να καταχωρούνται από τον συμμετέχοντα μόνο μέσω της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση αυτόματων συσκευών που διευκολύνουν τις αυτοματοποιημένες και πολλαπλές συμμετοχές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, τέτοιου είδους συμμετοχές θεωρούνται άκυρες. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για: αργοπορημένες, ανακριβείς, λανθασμένες, καθυστερημένες, αλλοιωμένες, μη παραδομένες συμμετοχές. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή ηλεκτρονική διεύθυνση που διαθέτει περισσότερες από τον επιτρεπόμενο αριθμό συμμετοχές. Όλες οι συμμετοχές παρέρχονται στην αποκλειστική ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν αναγνωρίζονται ή επιστρέφονται. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες επί του παρόντος συμφωνούν με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από το Χορηγό και γνωστοποιούν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χορηγού.

Παγκόσμιο Δώρο: 1 x Πρώτο Δώρο (το “Δώρο”)

Ο νικητής θα λάβει μια κάρτα δώρου αξίας €500 για χρήση σε ένα κατάστημα BoConcept της προτίμησης του νικητή και στο διαδικτυακό κατάστημα, εάν η χώρα διαθέτει πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Κλήρωση και Ειδοποίηση Νικητών: Οι νικητές θα επιλεγούν ανάμεσα από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που υποβλήθηκαν, σε μία τυχαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από το Διοργανωτή, του οποίου οι αποφάσεις είναι οριστικές σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον παρόν Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 31 Ενδέχεται 2018 και ο νικητής θα ειδοποιηθεί αμέσως μετά την κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού μήνυματος. Οι πιθανότητες νίκης θα εξαρτηθούν από το συνολικό αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που θα παραδοθούν στα Γνωστοποιημένα Μέρη από το σύνολο των συμμετοχών σε όλες τις χώρες, όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός.

Προϋποθέσεις Δώρου: Όλοι οι νικητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για όλους τους εφαρμοζόμενους κρατικούς και τοπικούς φόρους και/ή για οποιαδήποτε άλλα τέλη/έξοδα που συνδέονται με το δώρο ή την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Επίσημους Κανονισμούς, αν ο νικητής δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που καταχωρήθηκε με τη συμμετοχή του σε ένα διάστημα 5 ημερών από την πρώτη προσπάθεια ειδοποίησης, ή αν το δώρο ή ειδοποίηση για την παραλαβή του δώρου, επιστραφεί ως μη παραδοτέα, ένας εναλλακτικός νικητής θα κληρωθεί. Η συμμετοχή και η αποδοχή του δώρου από το νικητή αποτελούν την άδεια (εκτός αν απαγορεύεται) για την χρήση από τον Χορηγό του ονόματος, της φωτογραφίας, σχετικές δηλώσεις, των βιογραφικών στοιχείων, της φωνής και της διεύθυνσης (πόλη και χώρα), σε όλες τις μορφές των μέσων ενημέρωσης, στο διηνεκές, χωρίς προειδοποίηση ή περαιτέρω αποζημίωση, στο βαθμό που απαιτείται για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσα από τις ιστοσελίδες της BoConcept 3 εβδομάδες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου: Αν για οποιοδήποτε λόγο ο παρόν Διαγωνισμός δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ο οποίος οφείλεται σε μόλυνση του υπολογιστή με ιό, κοριούς, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνική βλάβη ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες, πέρα του ελέγχου των Χορηγών, οι οποίες αλλοιώνουν ή επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, οι Χορηγοί διατηρούν το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση τους, να αποκλείσουν οποιοδήποτε πρόσωπο νοθεύει τη διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το αν η παρέμβαση ήταν επιτυχής, και να ακυρώσει, τερματίσει, τροποποιήσει ή αναστείλει το Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και να απονείμει το Δώρο χρησιμοποιώντας όλες τις έγκυρες συμμετοχές που υποβλήθηκαν μέχρι ή μετά (κατά περίπτωση) την ημερομηνία ακύρωσης, τερματισμού, τροποποίησης ή αναστολής του Διαγωνισμού, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος και ισότιμος. Οι Φορείς του Διαγωνισμού δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή την παράδοση, σφάλμα στις γραμμές επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ή αλλοίωση των συμμετοχών. Οι Φορείς του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών τηλεφώνου, διαδικτυακού συστήματος, διακομιστή ή παρόχου ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, λογισμικού, αστοχίας οποιασδήποτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή συμμετοχής που παραδόθηκε στους Χορηγούς εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ανθρώπινου λάθους ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένης, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο Δίκαιο, οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης στον υπολογιστή του συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που αφορά ή προκύπτει από τη συμμετοχή ή τη λήψη οποιονδήποτε υλικών του παρόντος Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταυτότητα του νικητή με βάση την ηλεκτρονική διεύθυνση, η νικήτρια συμμετοχή θα πρέπει να δηλωθεί από τον εξουσιοδοτημένο κάτοχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που υποβλήθηκε κατά την στιγμή εκχώρησης της συμμετοχής. "Εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού" ορίζεται ως το φυσικό πρόσωπο που έχει εκχωρηθεί σε μία ηλεκτρονική διεύθυνση από έναν πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο, πάροχο on-line υπηρεσιών ή άλλο οργανισμό (π.χ., επιχείρηση, εκπαίδευση, ίδρυμα, κλπ.) που είναι υπεύθυνος για την ανάθεση ηλετρονικών διευθύνσεων στον τομέα που σχετίζεται με την υποβληθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Άλλοι Όροι & Προϋποθέσεις: Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους Επίσημους Κανονισμούς του παρόντος και αποδέχονται ότι: Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα Γνωστοποιημένα Μέρη και οι εντεταλμένοι τους, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πράκτορες δε φέρουν καμία ευθύνη και ο συμμετέχοντας θα προστατεύει, υπερασπίζεται και διατηρεί τα Γνωστοποιημένα Μέρη ασφαλή από οποιαδήποτε ευθύνη, απώλεια, βλάβη, ή ζημία προκληθεί στον ίδιο το συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα, συμπεριλαμβανομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιπτώσεων τραυματισμού, θανάτου ή ζημία στην προσωπική ή πραγματική ιδιοκτησία, στο συμμετέχοντα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα, που συνδέεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση του δώρου (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας ή ταξίδι που σχετίζονται με το δώρο) ή τη συμμετοχή σε αυτόν τον Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν περαιτέρω, ότι τα εν λόγω Μέρη δεν προσκόμισαν ούτε φέρουν με οποιονδήποτε τρόπο ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, αντιπροσώπευση ή εγγύηση, ρητή ή έμμεση, πραγματική ή εκ του νόμου, σε σχέση με το δώρο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, της ποιότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να τροποποιήσει, τερματίσει ή αναστείλει αυτόν τον Διαγωνισμό, αν ιοί, κοριοί, μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση, δράση των συμμετεχόντων, ή άλλες αιτίες που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχο του Χορηγού, διαφθείρουν ή βλάπτουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία ή τη σωστή λειτουργία του Διαγωνισμού και, σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός τροποποιηθεί, τερματιστεί ή ανασταλεί, κατά την κρίση του Χορηγού, θα επιλεγούν οι νικητές ανάμεσα από όλες τις έγκυρες και νόμιμες συμμετοχές. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν περαιτέρω, ότι τα εν λόγω Μέρη δεν προσκόμισαν ούτε φέρουν με οποιονδήποτε τρόπο ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, αντιπροσώπευση ή εγγύηση ρητή ή έμμεση, πραγματική ή εκ του νόμου, σε σχέση με το δώρο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, της ποιότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χορηγού, που διατίθεται στις ιστοσελίδες της BoConcept. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την παροχή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, οι συμμετέχοντες με το παρόν συμφωνούν στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Χορηγό και αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χορηγού.

Διαφωνίες: Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι 1.) Όλες οι διαφωνίες, απαιτήσεις και ζητήματα που προκύπτουν ή συνδέονται με το Διαγωνισμό, ή με οποιαδήποτε από τα Δώρα που κληρώνονται, θα επιλύνονται μεμονωμένα, χωρίς να καταφεύγουν σε οποιαδήποτε μορφή αγωγής, 2.) Όλες οι απαιτήσεις, αποφάσεις και επιδικάσεις θα περιορίζονται στην κάλυψη των πραγματικών δαπανών που υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα καλύπτουν τις δικηγορικές αμοιβές, και 3.) Σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέπεται σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση, και ο συμμετέχοντας δια του παρόντος, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείται από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει ποινικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες και να έχει πολλαπλασιασμό ή τυχόν αύξηση αυτών και άλλων ζημιών, πέρα από τις πραγματικές δαπάνες, καθώς και από κάθε δικαίωμα να έχει πολλαπλασιασμό ή αύξηση αυτών. Όλα τα θέματα και ερωτήματα που αφορούν τη δομή, την ισχύ, την ερμηνεία και την εκτέλεση των Επίσημων Κανονισμών του παρόντος, ή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμμετοχόντων και του Χορηγού ή των Γνωστοποιημένων Μερών σε σχέση με το Διαγωνισμό, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με ελληνική νομοθεσία. Οι νομικές διαδικασίες που απορρέουν από τον Διαγωνισμό ή συνδέονται με τους Επίσημους Κανονισμούς του παρόντος, θα ασκούνται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της Ελλάδος, και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δικαιοδοσία επ’ αυτού σε σχέση με οποιαδήποτε νομιμή διαδικασία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που απορρέει ή συνδέεται με τους Επίσημους Κανονισμών του παρόντος. Η ακυρότητα ή μη εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των Επίσημων Κανονισμών δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή διαφορετικά μη εκτελεστή ή παράνομη, οι Επίσημοι Κανονισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους όρους, σα να μην περιεχόταν στο παρόν η άκυρη ή παράνομη διάταξη. Η αξία των δώρων που παρατίθεται παραπάνω, αντιπροσωπεύει τους προσδιορισμούς σε ένδειξη καλής πίστεως του Χορηγού της αξίας αυτής και τέτοιοι προσδιορισμοί είναι τελικοί και δεσμευτικοί και δεν μπορούν να επικαλεστούν. Σε περίπτωση που η πραγματική αξία οποιουδήποτε δώρου αποδειχθεί ότι είναι μικρότερη από τη δηλωμένη αξία, η διαφορά δεν μπορεί να απονεμηθεί σε μετρητά.